Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

መልሲ ንሕቶታትኩም

          በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

መልሲ ንሕቶታትኩም

ሕቶ፥ ኣብ ከተማ ኢያሪኮ ኣብ ማይ ኤልሳዕ ኣብ ዝበጻሕክሉ እዋን እቲ ማይ መሪር ከምዝነበረ እሞ ኣቦና ኤልሳዕ ብዕትሮ ገይሩ ጨው ኣምጺኡ  ነቲ ጨው ኣብቲ ዓይኒ ማይ ምስ ገበሮ እቲ ማይ ጥዑይ ከምዝኾነ   እቲ ዕትሮን ጨውን ውን ምሳሌ ከምዝኾነ  እቲ ሒዝና ዝኸደ ሓው ነጊሩና ነይሩ፡ ዝከኣል እንተኾይኑ እቲ ምሳሌኡ እንተትነግሩኒ፧

   melsi nhtotatkumመልሲ፥ “ነበርቲ ናይቲ ከተማ ንኤልሳዕ እንሆ ጎይታና ከምዚ እትርእያ እዛ ከተማ ኣቀማምጥኣ ጽቡቕ ኢዩ፡ እቲ ማይ ግና ጥንሲ ዘስድድ ኢዩ” በልዎ ንሱ’ውን ሓድሽ ዕትሮ ጨው ጌርኩም ኣምጽኡለይ በሎም። ንሳቶም ድማ ኣምጽኡሉ ናብቲ ዓይኒ ማይ ከይዱ ከኣ ነቲ ዘምጽእሉ ጨው ኣብኡ ገበሮ እቲ ማይ መሪር ዝነበረ ጥዑም ዝስተ ኮነ “እግዚኣብሔር ድሕሪ ደጊምን ሞትን ምስዳድ ጥንስን ኣይክኸውንን እዩ ይብል ኣሎ” ድማ በሎም። ከምቲ ኤልሳዕ ዝተዛረቦ ዘረባ ክሳዕ ሎሚ ጥዑም ማይ ኮይኑ ኣሎ”(2ነገ፪፡፲፱-፳፪/2፡19-22)። ኣብዚ ቃል ከም እንዕዘቦ ኣቐዲሞም ዝሰትዩ ዝነበሩ ይሞቱ ነይሮም ዝጠነሳ ድማ ጥንሰን ይኸደን ነይሩ እዚ ከኣ እቲ ማይ መርዛም ስለ ዝነበረ ኢዩ።

በዚ ምሳሌ እዚ እታ ሓድሽ ዕትሮ ዝተባህለት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኢያ። ዘይተተንከፈት ዘይተሰርሓላ ሓዳሽ ዕትሮ ምዃና ብድንግልናን ብንጽህናን ጉድለትን ኣበርን ዘይብላ ካብ ጥንተኣብሶ ዝነጽሐት ናይ ምዃና ምሳሌ ኢዩ

ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ጨው ንዓለም በጃ ኮይኑ ነቲ መሪር ዝነበረ ሕይወትና ዘመቀረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢዩ። እቲ መርዚ ወይ ድማ ምረት ናይቲ ማይ ናይ ሓጢኣት ምሳሌ ክኸውን ከሎ ማይ ከኣ ናይዛ ዓለም ምሳሌ ኢዩ። እቲ ማይ ምምራዙ ዓለም ብሓጢኣት ምኽንያት ብናይ ፍርዲ ቅጽዓት ናይ ምውዳቑ ምልክት ክኸውን ከሎ፡ ካብቲ ሓድሽ ዕትሮ ዝተረኽበ ጨው ነቲ ማይ ምጥዓዩ ድማ ካብ  ድንግል ማርያም ዝተወልደ መድሓኔ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብገዛእ ደሙ ምቕዳሱን ሞት ምጥፍኡን፡ ንደቂ ሰባት በጃ ፡ ፈውሲ ምዃኑ፡ መድሓኒ ዓለም ኮይኑ ንፍጥረቱ ከም ዘድሓነ ዘየመልክት እዩ።

  ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

 ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!

Leave a reply