Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

መልሲ ንሕቶታትኩም

              በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

 መልሲ ንሕቶታትኩም

ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ሎሚ ውን ከምወትሩ ካብ ተኸታተልቲ መደባትና ዝቐረበት ሕቶ ንኩላትና ትጠቅም ኮይና ስለዝረኸብናያ ናባኹም ነብላ ኣለና እሞ ኣንቢብና ብምርዳእ ንዝሓቱና ምላሽ ክንህብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ኣሜን!!

ሕቶ ገለ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣን ማዕረ ኣቦ ከምዘይኮነ ክዛረቡ ይሰምዕ እየ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ማዕረ ምዃኑን ዘይምኻኑን ኣስፊሕኩም ከተብርሁለይ ብትሕትና ይምሕጸን፧

መልሲ፥ መጀመርታ ክቡር ሓውና ስለቲ ተሳትፎኻ ኣዚና ነመስግን። ቀጺልና ንሕቶኻ ብግቡእ ተረዲእናያ ኣለነ ከምፍቓድ ኣምላኽ ከኣ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ገይርና ክንምልሳ  ኢና።

   ህቶብመሰረቱ እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዝትሕት ገይሮም ዝገልጹ ሰባት ካብ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወጻእትን ኣብ ፍጹም ስሕተት ዘለዉን ምዃኖም ክንሕብረካ ንፈቱ።  

  ብምቕጻል ህድእ ኢልና ብምስትውዓል እንተ ኣንቢብና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብስልጣን ማዕረ ከምዝኾኑ እዩ ዝገልጽ።

ኣብን ወልድን ብስልጣን ማዕረ ከምዝኹኑ ካብ ብዙህ ብውሕድ ከምዚ ዝስዕብ ጌርና ከነቕርቦ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስትውዓሉ ይሃበና ኣሜን!!!

   ኢየሱስ ግና “ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓዪ ኣሎ ኣነውን ይዓዪ ኣለኹ” ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ “ኣቦይ” ብምባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረየ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ (ዮሓ 5፡17-18)። ካብዚ ሓቂ’ዚ ከም እንርድኦ ኣይሁድ ዝተቓወምዎ ምስ ኣብኡ ማዕረ ምዃኑ ምስ ነገሮም እዩ። ሎሚ’ውን እዞም ምስክር እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራቦም ኣየገርምን’ዩ። ምኽንያቱ እዚ ተቓውሞ’ዚ ናይ ኣይሁድ ስለ ዝነበረ ገዛእ ርእሶም ክምርምሩ ንሕብሮም።

– “ኣብ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን’ውን ከም ዝገበሮም ከምኡ ድማ ወልድ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም” ይብል (ዮሓ 5፡21)። እዚ ብስልጣን ማዕረ ስለ ዝኾኑ እዩ። እዚ ኣብ መንጉኦም ምብልላጽ፡ ፍልልይ ከምዘየለ ንምብራህ ዝተዛረቦ ቃል እዩ።

– “ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና” (ዮሓ 10፡30)።

-“እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ርኣየ” (ዮሓ 14፡9-10)።

– “ንዓይ ፈሊጥኩምኒ ነይርኩም እንተትኾኑስ ነቦውን ምፈለጥኩምዎ ነይርኩም ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም” (ዮሓ 14፡7)።

– “ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ፥ እቲ ናትካውን ናተይ እዩ፥ ኣነውን ኣብኣቶም ከበርኩ” (ዮሓ 17፡10)። እዚ ናይ ኣብ ስልጣን እዩ እዚ ናይ ወልድ ስልጣን እዩ ኣይበሃልን እዩ ምኽንያቱ ብስልጣን ማዕረ እዮም።

– “ኣነ ንነፍሰይ ኣሕሊፈ ዝህባ መሊሰውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ። ባዕለይ እየ በጃ ኣሕሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳ ሓደ’ኳ የለን። በጃ ኣሕሊፈ መሊሰውን ክወስዳ ስልጣን ኣለኒ” (ዮሓ 10፡17-18)። እዚ ጥቕሲ’ዚ ካብኡ ንላዕሊ ኣዛዚ ከም ዘየሎ ናይ ኩሉ በዓል ስልጣን ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ። ንሱ ባዕሉ ንነፍሱ ስለ ኣባጊዑ በጃ ገይሩ ኣሕሊፍዋ እዩ። እዚ ድማ ብፍቓድ ኣቦ፡ ብፍቓድ ወልድ፡ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ብዘይነጻጸል ብፍጹም ሓድነት ዝተገብረ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም፡ ወልድ ኣብ ዘይብሉ ኣቦ ከኣ ከምዘይህሉ ክፈልጡ ይግባእ። ነዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና፥

– “እቲ ንወልድ ዝኽሕድ ኣቦ ኣብኡ የለን፥ እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን” (1 ዮሓ 2፡23)። እዚ ማለት ኣምላኽነት ክርስቶስ ክሒዶም “ኣብ ኣለና” ዝብሉ  ሓሰውቲ  ምዃኖምን ኣምላኽ’ውን ከም ዘይብሎምን ዘረጋግጸልና እዩ።

– እቲ ካብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝዝምብል ኣብኡውን ዘይጸንዕ ኣምላኽ ኣብኡ የለን። እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝጸንዕ ኣብን ወልድን ኣብኡ ኣለው (2 ዮሓ 1፡9)። እዚ ግልጺ ዝኾነ መርትዖ እዩ። ንወልድ ፈጣሪ ምዃኑ፡ ኣምላኽ ምዃኑ፡እግዚኣብሔር ምዃኑ ዘይኣምን ሰብ ኣቦ ኣብኡ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ንወልድ ፈሊጦምዎ ነይሮም እንተዝኾኑ ንኣብ ወን ምፈለጥዎ ነይሮም። ምኽንያቱ ሰለስቲኦም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዮም። ነዚ ድማ’ዩ ጎይታ “ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም” ኢሉ ዝተዛረቦም (ዮሓ 14፡7)።

  ብተወሳኺ’ውን ብዘይክኡ ካልእ እግዚኣብሔርን፡ ካልእ ኣምላኽን ካልእ መድሓኒትን ከም ዘየለ ተዛሪቡ እዩ። ኣብን ወልድን መንፈስቅዱስን ወላ’ኳ ብስም፡ ብኣካል፡ ብግብሪ ሰለስተ እንተኾኑ፥ ብኣምላኽነቶም፡ ብመለኮት፡ ብስልጣን፡ ብህልውና፡ ብኣፈጣጥራ፡ ብባህሪ ግና ሓደ እዮም።

– “ብዘይካይ ካልእ ኣምላኽ የለን። ጻድቕን ዘድሕንን ኣምላኽ ብዘይካይ ካልእ የለን” (ኢሳ 45፡20-25)። ኣምላኽን መድሓኒትን ንሱ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ኣቐዲሙ ዝነበረ እዩ (ዮሓ 9፡8)።

– እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ “ኣነ ካብ ሃገር ግብጺ ዘውጻእክኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ ኣይትፈልጡን ኢኹም  ብጀካይ ድማ ካልእ መድሓኒት የብልኩምን” (ሆሴ 13፡4)። ስለዚ ብዘይክኡ ካልእ ካብ ዘይንፈልጥ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ካብ ዝተገልጸ ጥቕስታት ኣምላኽን መድሓኒትን ምዃኑ ኣይምነገረናን ነይሩ። እንተኾነ ሓደ ኣምላኽ ብምዃኑ ብሓድነቱ ዘሎ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ነቲ ሓቂ ንኽንርድኦ ክልቲኡ በዚ መልክዕ ገሊጹልና ኣሎ። ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ንዝኽሓዱ ልቦም ናብ ምስ ትውዓል ይምለሰልና።

ስብሓት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.