Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

መልሲ ንሕቶታትኩም

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

     መልሲ ንሕቶታትኩም

ሕቶ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ “መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ። ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ንዓይ ፈሊጥኩምኒ ነይርኩም እንተትኾኑስ ነቦይ’ውን ምፈለጥኩሞ ነይርኩም። ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎ ርኢኹምዎን ኣለኹም” ዝብል ኣብ ወንጌለ ዮሓ 14፡6 እንታይ ማለት እዩ፧ እዚ ጥቕሲ እዚ ኢየሱስ ኣማላዲ እዩ ዝብል ትርጉም ዶ ኣለዎ እዩ፧

 መልሲ፥ኣቦታትና ከም ዝነግሩናን መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝምህረናን ፊደል ይቐትል ትርጉም ግና ሕይወት ይህብ እዩ። ስለዚ ፊደል ዝቐትል ትርጉም ድማ ህይወት ዝህብ ካብ ኮነ እስከ ትርጉሙ ናይዚ ጥቕሲ እዚ ንርአ፥

  ህቶጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ “ኣነ መገዲ እየ” ዝበለሉ ምኽንያት

1ይ, ክርስቶስ “ኣነ መገዲ እየ” ክብል ከሎ ሓደ ዓቢይን ሓቀኛ ዝኾነ ምስጢር ኣለዎ። መጀመርታ መገዲ ማለት እንታይ ማለት እዩ፧ ክንብል ከለና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ዘብጽሕን ዝወስድን ማለት እዩ። ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ብምግራፉን ብምስቃሉን ብምማቱን ብስቕለቱን ንሓጢኣትና ብምስካሙን ንበደልና ኩሉ ብፍቕሩ ተሰኪሙ ንዓና ናብቲ ንሱ ዘለዎ ብምጽዋዕ ካብቲ ናይ ዘለኣለም ሞት ኣውጺኡ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሰጋጊሩና እዩ። እዚ ሓቀኛን እቲ እንኮ ናይ ምድሓና መገዲ ንሱ ብምዃኑ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ’ውን “መቅጻዕቲ ናብኡ ኣውረደ ንሕና’ውን ብስምብራቱ ሓወና። ስለዚ እቲ ብእኡ ዝአምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ይሰጋግር ድኣ እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበጽሕን እዩ” ይብል (ዮሓ 5፡24)። ስለዚ መገዲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዘብጽሕ፡ ክርስቶስ ድማ ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝወስደናን ዘሰጋግረናን ስለ ዝኾነ “ኣነ መገዲ እየ” በለ።

 2ይ, ክርስቶስ “ኣነ መገዲ እየ” ክብል እንከሎ ኣማላዲ ምስ ዝብል ቃል ርክብ ከም ዘይብሉ ከነስተዉዕል ይግባእ። ምኽንያቱ እዚ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ታሪኽ ወዲ ሰብ ክንርኢ እዩ ዝዕድመና። ንሱ ድማ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ዝበደልሉ ግዜ እግዚኣብሔር ከም ዝበሎን ከም ዝተዛረቦን ሞት ተፈርዶም። ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ከምዚ በለ “እነሆ ኣዳም ከም ሓደ ካባና ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኸኣ ንዘለኣለም ህያዉ ኮይኑ ከይነብር ካብ ኦም ህይወት       ወሲዱ ኣይብላዕ” በለ። በዚ ድማ እግዚኣብሔር ንኣዳም ካብ ገነት ኣዉጸኦ። ነቲ ናብታ ኦም ህይወት እትስወድ መገዲ ዝሕልዉ ኪሩቤልን፡ ሃልሃል እትብል  እተንበልብል ሰይፍን ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ኣቐመጠ (ዘፍ 3፡22-24)። ካብዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ሓደ ነገር ከነስተውዕል ይግበኣና። ኣዳም ክፉእን ጽቡቕን ዝፈልጥ ከም ሓደ ካባና ኮነ ዝበሎ፥ ካብ ሰለስቲኡ ኣካላት ስላሴ ሓደ  ኣካል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዳማዊ ባህርን ኣዳማዊ ስጋን ከም ዝለበሰን ከምዝተገልጸን ዘመልክት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደጊሙ ኢዱ ዘርጊሑ ከይበልዕ፡ ናብታ ኦም ህይወት ዝወስድ መገዲ ከም ዝዓጸዎ የረጋግጸልና። ምኽንያቱ  ኣብ ማእከል ገነት ክፉእን ጽቡቕን እተፍልጥ ኦም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህይወት ኦም’ውን ነይራ ኢያ (ዘፍ 2፡9)። ስለዚ ካብዛ ኦም ህይወት በሊዑ ነይሩ እንተዝኸውን ህይወት ምረኸበ ነይሩ ኣይምሞተን ድማ። ስለዚ ብዝፈጸሞ በደል ኣሚኑ ተነሲሑ ምእንቲ ክምለስ ንኸይበልዕ ከልከሎ ካብ ገነት ድማ ኣውጽኦ። በዚ ድማ እቲ ናብ ኦም ህይወት ዝወስድ መገዲ ስለ ዝተዓጸወ፡ ናብ ኦም ህይወት ዝወስድ መገዲ የድሊ ነበረ። ስለዚ ንሱ ህይወት ስለ ዝኾነ መገዲ ብምዃኑ ተዓጽያ ዝነበረት ገነት ከፈተትልና። ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብምማቱ ድማ እቲ ተዓጺዩ ዝነበረ ቦታ ተኸፍተልና። ከም ዝኸፈቶ ምእንቲ ከረጋግጸልና ዝፈተወ ጎይታ ቅድሚ ኩሉ እቲ ብየማን ጎኑ ተሰቒሉ ዝነበረ ሽፍታ ብመንግስትኻ ክትመጽእ ከለኻ ተዘከረኒ ምስ በሎ ጎይታ ድማ “ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከምእትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ” በሎ (ሉቃ 23፡42)። በዚ ቃል እዚ መሰረት ሓቀኛ መገዲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ብምፍሳስ ተዓጺዩ ንዝነበረ መገዲ ከፊትዎ ኢዩ። ስለዚ “ኣነ መገዲ እየ” እዩ ኢልና እምበር፡ ምስ ኣማላድነት ዘራኽብ የብሉን። ምኽንያቱ ነዚ ኹሉ ዝገበሮ ብስልጣኑ እዩ። ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘምጽኣና ናብ ጽድቂ ክንመጽእ ናብ ገነት’ዉን ንኽንኣቱ ዘፍቀደልና ንሱ መገዲ ብምዃኑ ንዓና ካብ ሞት ናብ ህይወት ስለ ዘሰጋገረና እዩ።

3ይ,ድማ ” ሳላ ደም ክርስቶስ ናብ ቅድስተ ቅድሳን ዘእቱ እምንቶ ረኺብና ኢና። እንኣትዎ ከኣ በቲ መጋረጃ፡ ማለት ብሰብነቱ ዝተኸፍተ ሓድሽን ህያውን ዝኾነ መገዲ ኣቢልና ኢና። ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓቢ ካህን ኣሎና። ስለዚ በዲለ ካብ ዝብል ሕሊና ልብና ኣንጺሕና፡ ሰብነትና ብንጹህ ማይ ሓጺብና ብቕኑዕ ልብን ብምሉእ እምነትን ናብ ኣምላኽ ንቕረብ (ዕብ 10፡19-22)፡ ካልእ ጎይታ ዝሃበና ህይወት ዝህብ ህያው መገዲ ብሓጢኣት ዝረስሐ ሰብነትና ብንስሓ ተሓጺብና ንስሓ ኣቲና እንቕበሎ ስጋኡን ደሙን እዩ። እዚ ድማ ንዓና ካብ ሓጢኣት (ሞት) ናብ ህይወት ዘሰጋግረና መገዲ ምዃኑ ይገልጸልና ኢዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ “ስጋይ ዝበልዕ ደመይ’ውን ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ፡ ስጋይ ብልዒ ሓቂ ኢዩ ደመይ እውን መስተ ሓቂ ኢዩ” ኢሉና እዩ (ዮሓ 6፡54-55)። ስለዚ “ኢየሱስ ክርስቶስ መገዲ እዩ” ክበሃል እንከሎ ኣማላዲ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ኣጸቢቕና ከነስተውዕል ይግባኣና።

“ብዘይ ብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን” ማለት ከኣ፥

   እዚ ቃል እዚ ናይቲ ህይወት ዝሃበና፡ ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት ኣድሒኑ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሳጊሩ ናብ ክብሩ ዘብጸሓና ናብ ኣብ ድማ ዘቕረበና ንሱ ምዃኑ ዝተነግረ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናብ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ዝኽእል የለን። መጽሓፍ ቅዱስ “እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይ ኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እዃ የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተሰኦ እየ። ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት’ዉን “ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም” ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። “እቲ ካብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ከኣ ናባይ ይመጽእ” ዝብል ጽሑፍ ኣሎ (ዮሓ 6፡ 44-45)። ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግብኣና “እግዚኣብሔር ኣብ  መኣስ እዩ ምሂሩ፧” እዚ ሕቶ እዚ ክለዓል ከሎ  መናፍቓን መልሲ የብሎምን። እዚ ድማ ባዕላቶም ፍሒሮም ክዛረቡ እንተዘይ ኮይኖም፡ “ኣብ እንተዘይ ጸውዓኩም ናባይ ክትመጹ ኣይትኽእሉን” ዝብል ቃልን፡ “ብኣይ እንተዘይ ኮይኑ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን” ዝብል ቃልን፡ ርግእ ኢልናን ኣስተዉዒልናን ክንርእዮ ዝግበኣና እዩ። እዚ ድማ ሓድነቶም ንምርዳእን ንምርኣይን ዝተገልጸ እዩ ። እዚ ኣብ ካብ ወልድ በሊጹ፡ ወልድ ድማ ካብ ኣብ ዝመጽእ ኮይኑ ዘይኮነስ ወይ ድማ ከምቲ ኣብ ዮሓ 6፡44 ተገሊጹ ዘሎ ካብ ወልድ ኣብ ምሂሩ ናብ ወልድ ዝስሕብ ዘምጽእ ዘይኮነስ፥ ዘይልወጥ፡ ዘይድህሰስ ፈጺሙ ዘይፈላለ ሓድነቶም ንምርዳእ ኢዩ። ኣብ ስላሴ ምብላጽን ምብልላጽን ስለ ዘየለ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ማዕረ እዮም (1 ዮሓ 5፡7)። ኣብ ናይ እንግሊዝ መጽሓፍ ቅዱስ’ውን ክምዚ ይብለና። “for there are three that bear record in heaven, the Father; the Word, and the Holy Ghost; and these three agree in one.” To this type setting copy right 1987 by international bible society Eng. N.T.K.J.V.250-1305 IBS 95-50000.

   እምበኣር ከምዚ ዝረኣናዮ እናበለ ብግልጺ ኣቀሚጥዎ  ይርከብ። ሓቂ  እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኮነ ነቲ ሓቀኛ ቃሉ ናብ ዝደለኻዮ ምጥዋይ ኣይከኣልን እዩ። ስለምንታይ እንተበልና ድማ ነፍሲ ወከፍ ሓሳብ ብዝግባእ ክንርዳእ ይግባኣና። ይሁዳ ብዛዕባ እቶም ንመጽሓፍ ቅዱስ ከምድልየቶም ዝጥምዝዙ ሰባት ከረደኣና ከሎ “እዚኣቶም ፍልልይ ዘምጽኡ ብባህርያዊ ስምዒቶም ዝምርሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሎም  እዮም። ንስኻትኩም ግና ኣቱም ፍቑራተይ በታ ካብ ኩሉ ዝተቐደሰት እምነትኩም ንርእስኹም እና ኣድሓንኩም ብመንፈስ ቅዱስ ጸልዩ” ይብል (ይሁዳ 1፡19-20)። ስለዚ ከምቲ ሓዋርያ ይሁዳ ዝበሎ ስቕ ኢልካ ኣብ ክንዲ ብዝመሰለካ ምጥውዋይ፡ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ምስጢሩን ትርጉሙን እንታይ ከም ዝኾነ ምርዳእ ይግባእ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓደ ቦታ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ካልእ ሓሳብ ብፍጹም ኣይንቕበልን ኢና ክንብል ግን ኣይግበኣናን እዩ። መጀመርታ ንሕና መን ኢና፧ ኢልካ ምሕታት ይግባእ። “ኢየሱስ” ስለ ዝበልካ ጥራይ ዝደሓን ነይሩ እንተዝኸውን፡ ሰይጣን’ውን ምደሓነ ነይሩ (ያዕ 2፡18-19″፡ ይኹን እምበር እግዚኣብሔር (ድሕነት ዝርከብ) በቲ ሓቀኛ ኣምልኾን፡ ኣብ ፍቅሩ ጸኒዕኻ ብምንባርን እምበር ብኸንቱ ብዘረባ (ብኣፍ) ጥራይ ኢየሱስ ናይ ዝበልካ ኣይኮነን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን “መጽሓፍቲ ኮነ ሓይሊ ኣምላኽ ብዘይ ምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም” ኢሉ እዩ (ማቴ 22፡29)። ስለዚ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ተገሊጹ ዘሎ እዚ ጥቕሲ እዚ ኢየሱስ ኣማላዲ እዩ ዘስምዕ ኣይኮነን። ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራዲ ደኣ እምበር ኣማላዲ ኣይኮነን።

 እግዚኣብሔር ጥበቡን ምስትውዓሉ ይሃበና!

               ስብሃት ለእግዚኣብሔር

              ወወላዲቱ ድንግል

              ወለመስቀሉ ክቡር

                    ኣሜን!

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.