Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

መልሲ ንሕቶታትኹም

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!            

            መልሲ ንሕቶታትኹም

ሕቶ  ብዙሕ እዋን ብሊቃውንቲ ኣቦታት መማህራን “ቅድስት ድንግል ማርያም ንእግዚኣብሔር እንረኽበላ ድንኳን እያ” ክብሉ ይሰምዕ እየ እሞ እዚ ከመይ ማለት እዩ፧ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣስፍሕ ኣቢልኩም እንተትገልጹለይ፧

melsi nhtotatkumመልሲ፥  እግዚኣብሔር ብባህሪኡ ምሉእ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣብ ሰማይ፡ ኣብ ምድሪ፡ ኣብ ታሕቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝርአን ዘይርአን ኣብ ኩሉ ይርከብ። እዚ ህልውንኡ እዚ ግን ብባህሪ ሙሉእ፡ ሰፊሕ፡ ረቂቕ ካብ ምኳኑ ዝተላዕለ እዩ። ይኹን እምበር ንፍጡራቱ ንሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝግለጸሉ ናይ እግዚኣብሔር መርከቢ (መግለጺ) ይበሃል። “ንእግዚኣብሔር ዝደሊ ዘበለ ከኣ፡ ካብቲ ሰፈር ወጺኡ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ድንኳን  ይኸይድ ነበረ” (ዘጸ 33፡8) ዝብል ቃል፡ እግዚኣብሔር ዝግለጸሉ  ፍሉይ ስፍራ ከምዘለዎ ዘመልክት እዩ።

          እዚ ቦታ እዚ ብሙሴ ናይ መራኸቢ ድንኳን ይበሃል ነበረ፡ ሰብን እግዚኣብሔርን ዝራኸቡሉ ቦታ ድማ ነበረ (ዘጸ 33፡7)። ደሓር ከኣ ቤት መቕደስ ተባሂሉ ተጸውዐ። ይኹን እምበር እግዚኣብሔር ንሰብ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝግለጸሉ ብረድኤት፡ ብጸጋ፡ ብምሳሌ’ዩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግን ብባህሪ ዘይርአ እግዚኣብሔር ዝተራእየላን፡ ብኩነተ ስጋ ዝተገለጸላን፡ ባዕሉ ንኣገልግሎት ክመጽእ ከሎ ዝኣተወላን፡ ሓቀኛ ናይ  እግዚኣብሔር  ድንኳን እያ።

  ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ናይ ሙሴ ድንኳን፡ ናይ እግዚኣብሔር ድምጺ ዝተሰምዓላ ዘይኮነት፡ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነላ፡ ሰብ ከኣ ኣምላኽ ዝኾነላ ፍልይቲ ድንኳን እያ። “ንእግዚኣብሔር ክርእዮ ዝኽእል ፍጡር የለን” (ዮሓ 1፡18,  1ዮሓ 4፡12)። እንተኾነ ግን ንእግዚኣብሔር ብቅድስት ድንግል ማርያም ኣቢልና  ክንርእዮ ከኣልና። “ወያስተርኢ ኣምላከ ኣማልክት በጽዮን/ ናይ ኣማልኽቲ(ናይ ቅዱሳን) ኣምላኽ እግዚኣብሔር (ኣብ ኣማናዊት ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም) ክርአ እዩ (ክግለጽ) እዩ (መዝ 84፡7) ተባሂሉ ከም ዝተነግረ፡ ዝረኣዮ የለን ኢሉ ዝተዛረበ፡ ቅዱስ ዮሓንስ’ውን ርኢናዮ ሰሚዕናዮ ክብል መሃረ (1ዮሓ 1፡1)። ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ናይ ሙሴ ድንኳን ብረድኤት፡ ከም ቤተ ክርስቲያን ብጸጋ ዘይኮነት፡ ብስጋዊ ኣካሉ ዝተገልጸላ፡ ንኽግልገል ዘይኮነ ኣገልግሎት ንኽህብ ዝተገልጸላ ኣማናዊት ቤት መቕደስ እያ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ሰብ ንእግዚኣብሔር ንምድላይ ናብ መራኸቢ ድንኳን ይወጽእ ነበረ። ብቅድስት ድንግል ማርያም ግን እግዚኣብሔር ንሰብ ንምድላይ፡ ናብ ናይ ቅድም ክብሩ ንምምላስ ዝኣተወላ ዘይትፈርስ መቕደስ እያ። ካልኦት ኩሎም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘሎ ኩሉ ከቶ ዘይፈርስ የለን (ከይፈረሰ ኣይተርፍን  እዩ)ማቴ 24፡1-3 ከም ዝተባህለ ብዕለተ ምጽኣት ኩሉ ዝሓልፍ እዩ። ንሳ ግን ከምዚ ሕልፈት ስለ ዘይብላ ቅዱስ ኤፍሬም “ዘይትፈርስ መቕደስ” ክብል ኣብ ውዳሴ ማርያም ዘቀዳሚት ገሊጽዋ ኣሎ።

          ቅድስት ድንግል ማርያም መላእኽትን ሰባትን ንፈጣሪኦም ከም ዝርእዩ ዝገበረት ፍልይቲ ናይ እግዚኣብሔር መቕደስ እያ።

          ብሓፈሻ ብተዋህዶተ ስጋ ዝተገልጸ ኣካላዊ ቃል፡ ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋን ሓሙሻይ ባህርየ ነፍስን ገንዘቡ ብምግባር፡ ፍጹም መስዋእቲ ኮይኑ ዝተገልጸላ፡ ሰብን እግዚኣብሔርን ብተዋህዶ ዝተራኸቡላ ኣማናዊት መቕደስ፡ ቅድስተ ቅዱሳን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። ስለዚ እዮም ድማ ሊቃውንቲ ኣቦታት “ቅድስት ድንግል ማርያም ንእግዚኣብሔር እንረኽበላ ድንኳን እያ” ክብሉ ዝገልጽዋ።

ዝጎደለ ዝነጠበ እዚኣብሔር ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቱ ገይሩ ይኣርመልና ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

   ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.