Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ማርያም ጸደንያ/ Mariam Tsedenia

                         በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                                      ማርያም ጸደንያ

          mኣብ ደማስቆ ጸደንያ ዝተባህለ ቦታ መሪና ዝተባህለ ዓዲ ማርታ እትብሃል ሕያወይቲ ሰበይቲ ነበረት።ኣባ ቴዎድሮስ ዝተባህለ መነኮስ ናብ ኢየሩሳሌም እንዳኸደ ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ ከምዘሎ ፈሊጣ ናይ  ቅድስት ድንግል ማርያም ስእሊ ገዚእካ ኣምጽኣለይ ንመግዝኢ ዝኸውን ገንዘብ እንካ በለቶ።ኣባ ቴዎድሮስ ድማ ምስተመለስኩ ትህብኒ ኢልዋ ኸደ።

     ኣብ ቁዱሳት ቦታታት ተሳሊሙ ነቲ ዝተላእኮ ስእሊ ረሲዕዎ ክምለስ ከሎ “ለምንት ረሳእከ ዘትብለከ ዛቲ ብእሲት”እታ ሰበይቲ ሓደራ ኢላ ዝለኣኸትካ ስለምንታይ ረሲዕካ ዝብል ድምጺ ሰምዐ። ተመሊሱ ድማ ገዝኣላ።ኣብ መንገዲ እንዳኸደ ከሎ ኣንበሳ ረኸቦ፡ፈሪሑ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ከሎ ካብቲ ስእሊ ድምጺ ወጸ።እቲ ኣንበሳ ድማ ሰምቢዱ ሃደመ። ካብኡ ቀጺሉ እንዳኸደ ከሎ ክልተ ሸፋቱ ረኸብዎ፡ ካብኣቶም እንዳፈርሀእንከሎ ከምቲ ዝቐደመ ካብቲ ስእሊ ድምጺ ወጸ።እቶም ሸፋቱ ብስምባደ ሃዲሞም ከዱ።

      ኣባ ቴዎድሮስ ነዚ ኹሉ ተኣምር ርእዮም፡ነዚኣስ ኣሕሊፈ ኣይህባን ናብ ሃገረይ ሒዘያ ክኸይድ ኢየ ኢሉ ናብ መርከብ ደየበ። ሓያል ማዕበል ተላዒሉ ነታ መርከብ ገፉዑ ናብ ወሰን ደማስቆ ኣጸግዓ። ካልእ ዝገብሮ ኣማራጺ ስለዘይነበሮ ክዳኑን ድምጹን ቀይሩ ናብ ቤታ ኣተወ።መሬት ወጊሑክኸይድምስ ደለየ መወጽኢ ማዕጾ ጠፍኦ “ወወዓለ እንዘያርመሰምስ” ማርታ ድማ ኣባ ዝሓመምኩም ትመስሉ ኣለኹም፡ሕደሩ ኣዕርፉ ጽባሕ ትኸዱ በለቶም።ንጽባሒቱ’ውን ክወጽእ ኣይከሉን፡ ሓደሩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ’ውን ክወጹ ኣይከኣሉን እሞ ማርታ ኩነታቶም ርእያ፡ ኣባ ሎሚ ሳልሳይ ምዓልትኹም ከምዚ ትኾኑ ኣለኹም እንታይ ዘጋጠመኩም ነገር ኣሎ ድዩ፧ ኢላ ሓተተቶም።ንሶም ድማ ንመድሃኒተይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ኢለ አየ ዝቃለስ ዘለኹ፡ስእሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ግዝኣለይ ኢልኪ ልኢኽኒ ዝነበርኪ ኢሉ ነቲ ስእሊ ኣውጺኡ ሃባ። ማርታ ድማ ብዙሕ ተሓጎሰት።ብኽብሪ ኣቐሚጣ ለይትን መዓልትን መብራህቲ ተብርሃላ ነበረት። እዛ ስእሊ እዚኣ ወንጌላዊ ሉቃስ ዝሰኣላ ስእሊ ኢያ። “ወይእቲ ስዕል ትመስል ልብስተ ስጋ ወያንጸፈጽፍ ሃፈ እምኔሃ”። እታ ስእሊ ስጋ ዝለበሰት ትመስል ካብ ገጻ ድማ ሃፋ ዝወጽእ ዘሎ ትመስል ነበረት።

     ኣባ ቴዎድሮስ ነታ ስእሊ እንዳኣገልገለ ንብዙሕ ግዜ ጸንሐ። ብዙሕ ተኣምራት ድማ ገበረት። ሕሙማት ትፍውስ፡ ዓይኒ ዕዉራት ኣብርሀት። በቲ ግዜ ዝነበሩ ሊቀጳጳስ ዜናኣን ታኣምራን ሰሚዖም ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ክወስድዋ መጹ። ክትወጸሎም ግን ኣይከኣለትን፡ ቤት ሰሪሖም ካህናት መዲቦም ናብ ማርታ ዝኣተወትላ ዕለት መስከረም 10 ንኽትክበር ስርዓት ሰሪዖም ናብ ቦትኦም ተመለሱ።

            ስብሃት ለእግዚኣብሔር

             ወለወላዲቱ ድንግል 

             ወለመስቀሉ ክቡር

                  ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.