Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ምጽዋት፡ ዕሽር ቦኽራት

ምጽዋት
ምጽዋት ካብ ናይ መንፈስ ፍርያት ሓደ እዩ። ናይ ሰማይ ኣቦኹም ርህሩህ እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ ርህሩሃት ኩኑ ከም ዝተባህለ እዩ፡ ምጽዋት ድማ ሰብ ካብ ድኻሙ ካብ ስርሑን ፡ ንግዱን ዝረኽቦ እግዚኣብሔር ባሪኹ ንዝሃቦ ንዝተሸገሩን ንዝተጸገሙን ብናይ ልብኻ ርህራሄ ዝወሃብ እዩ። ‘’ ኣቦኹም መንግስቱ ክህበኩም ፈትዩ ኣሎ እሞ ኣይትፍርሁ ጥሪትኩም ሸጥኩም ምጽዋት ሃቡ’’ ሊቃ 1232

ምጽዋት ሃብትን ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘይረኽብዎ ሰረቅቲ ጥሒሶም፡ ቐጽሪ ኣፍሪሶም፡ ጉዱጋድ ኩዒቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ስፋራ፡ ሕልፈት ምጥፍፋእ ኣብ ዘይብሉ ሰማያት መዝገብ ምእካብ እዩ። ጐይታና እየሱስ ክርስቶስ ኣንቀጸ ምጽዋት ብሰምያዊ መዝገብ መሲሉ ክዛረብ እንከሎ ‘’ ጥሪትኩም ሼጥኩም ምጽዋት ሃቡ ሰራቒ ኣብ ዘይረኽቦ፡ ነቐዝ ኣብ ዘየበላሽዎ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጎድል ሃብትን ኣብ ሰማይ ዕቆሩ። ምክንያቱ ሃብትኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ኣሎ።ሉቃ 12፡34

ምጽዋት ብበረኸት ንምዕጻድ ብበረኸት ምዝራእ እዩ። “እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዘዓጽድ እቲ ብቡዙሕ ዝዘርእ ድማ ብቡዙሕ ከም ዝዓጽድ ፍለጡ” 2ይቆሮ 9፡6 ። ብተወሳኪ ወዲ ሰብ ካብ ዝነገዶ ፡ካብ ዝረሃጾ መክሰብ ወይ ክሳራ ክረክብ ግድነት እዩ። ምጽዋት ግና መክሰብ እምበር ክሳራ ዘይብላ እያ።” ምጽዋት ኣምላኻዊት ልቃሕ፡ብዳግማይ ከኣ ኣምላኻዊት ንግዲ እምንቲ እተርብሕ እቲ ለባም ምስ እግዚኣብሔር ዝቀምጣ እያ። ፍትሓ ነገስት 16። ዓይነታት ምጽዋት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ነቶም ቀንዲ ክንዝርዝር ኢና።

ስለዚ ምጽዋት ነቶም ድኻታት ዝበሃሉ ናይ ዕለት መግቢ፡ ናይ ዓመት ልብሲ ዘይብሎም ጸሞም ዝሓድሩ ምምቃል ምሃብ ማለት እዩ። ምጽዋት ብብዙሕ ዓይነት እኳ ዝምጽወት እንተኾነ ንገለ ካብኣቶም ክንዝርዝር።
ናይ ገንዘብ ምጽዋት፦ ካብቲ እግዚኣብሔር በብዓመቱ ዝህበና ገንዘብ ነቶም ጠምዮም ዘለዎ ንኸይትክዙ ስኢኖም ጸሞም ንከይሓድ ዝግበር ምትሕግጋዝ እዩ። ምስ ገንዘብ እናሃለኻ ከይመጽወትካ ምንባር ግን ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ኣፋ ኣውጺኣ ክትከሰካ እያ። “ወርቅኹም ብሩርኩምን መሪቱ እቲ ምምራቱ ከኣ ኽከሰኩም እዩ።ያዕ 5፡3

ናይ ኣካል ምጽዋት ፦ እዚ ዓይነት ምጽዋት ሕጋጋት አግዚኣብሔር እናሓለና ።ብጉልበትካ ንዝኾነ ስኡን ፡ሽጉር ምሕጋዝ ወይ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዝግበሩ ብጉልበት ዝስርሑ ናይ ኣካል ምጽዋት እዮም ዝህቡ።
ናይ ፍልጠት ምጽዋት፦ ነቲ ዘልዎም ፍልጠት ፡ ነቶም ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ዘይመሃሩ ድኻታት ካብ ዘላትካ ፍልጠት ብነጻ ምስ እትህቦም ምጽዋት ተባሂሉ ይቁጸር እዩ።
ናይ ግዜ ምጽዋት፦ ካብታ ዘላቶም ግዜ ሰዊኦም ንዝሓመሙ ሰባት ብምሕታት ፡ብምጽንናዕ ተስፋ ንዘይብሎም ምብርታዕ፡ ንስኡናትን፡ ጭኑቃትን ንምሕጓስ ምስኦም ዝውዕል ምጽዋት እዩ።
ናይ ቃል ምጽዋት፦ እዚ ከመይ እዮ እንተተባህለ። ነቶም ናይ ዕለት እንጌራ ስኢኖም ኣብ ፈቀዱኡ ዝልምኑ። ኣብ ልዕሊኦም ክፉእ ከይተዘረብካ ነታ ብስእነት ናይ ዕለት እንጌራ እትሳቀ ነፍሲ ዋላ ዝወሃብ ገንዘብ እንተዘይሃሎካ ብቃል እግዚኣብሔር እናነገርካ ናብ ስጋኡ ደሙን እትበቅዕ ምግባር እውን ምጽዋት እዩ።

ተቀባልነት ዘለዎ ምጽዋት

ኣፈጻጽማ ምጽዋት ኣብ ክልተ ይኽፈል፡ ብስውርን፡ ብግሁድን ከኣ ይበሃሉ። እቲ ዝመጽውት ውዳሴ ከንቱ ዘሰንፎ እንተ ደኣኮይኑ ካብ ውዳሴ ከንቱ ንክርሕቅ፡ ዋግኡ ኣብ ምድሪ ንከይተርፍ ብሕቡእ ክህብ ይግብኦ። “ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ፡ ኢልኩም ጽድቅኩምከይትገብሩ ተጠንቀቁ ። እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኩም ዓስቢ የብልኩምን ” እምብኣር ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ ፡እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክርኣዩ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይተ ጸሎትን ዓበይቲ መንገድታትን ከምዝግብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ ” ማቴ 6፡1-4.። ኣዚ ማለቱ እቲ የማንካ እትገብሮ ጸጋመይቲ ኢድካ ኣይትፍለጣ ከም ዝተባህለ እዩ። ጸጋም ድኹም ስለ ዝኾነ ነቲ ውሑድ ብዙሕ ኣምሲሉ ከትሕዘካ ስለ ዝኸእል ። የማን ግና ሓያል ስለ ዝኾነ እቲ እትደልዮ መጠን ክትሕዘካ ይኽእል። ብካልኣይ ጸጋም ዝተባህለት ሰበይትኻ እያ ። በዓልቲ ቤትካ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ዘይበሰለት እንተድኣ ኮይና “እቲ ገንዘብ ናይክልቴና እንድዩ ክንድኡ ኣይተብዝሓዮ ” ብምባል ክትዕንቅፈካ ስለ እትኽእል።ድሕሪ ምምጽዋትካ ግና ሓደ ኣካል ስለ ዝኾንካ ንገራ ። ምኽንያቱእቲ ጽድቂ ውን ናይ ሓባር’ዩ። ብሳልሳይ ጸጋማይ ኢድ ዝተባህሉ ደቅኻ እዮም ። ደቅኻ ድማ “ሎሚ መጽዊትካ እንተድኣ ወዲእካዮ ንሕና’ኾ እንታይ ክንወርስ ” ኢሎም ከይዕንቅፉካ ።ብሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዝበሰሉ እንተድኣ ኮይኖም ግና ወስኸሉ ውን ክብሉኻ ይኽእሉ አዮም ።እቲ ካልኣይ ዓይነት ምጽዋት ድማ ብግሁድ ዝግበር እዩ። እዚ ሕዝቢ ወይ ካልኦት ሰባት ኣብ ጸሎቶም ስምካ እና ጸውዑ ክዝክሩኻ እትፍጽሞ ዓይነት ምጽዋት እዩ።እዚ ምጽዋት ግና ብትሕትናን ብንጽሕናን ክኸውን ይግባእ ። ሰባት ከመስግኑኻ እንተመጹ ውን ኣይግብኣንን እዩ ብምባል ካብ ውዳሴ ከንቱ ክትርሕቅ ኣለካ ። “ብዝናብ ዘብቅሎ ብጸሓይ ዘብሰሎ ናይእግዚኣብሔር ገንዘብ ኣዩ ኢልብትሕትና ምጽዋትካ መጽውት” (ማር ይስሓቅ)። እቲ እትህቦ ምሉእ ኮይኑ ሰማያዊ ዋጋ እትረኽበሉ መታን ክኸውን ፡ክትምጽውት እንከለኻ ብደስታ ፡ልግስን፡ ብፍቅርን ክትህቦ ይግባእ። ምስ ሃብካ ኣትጠዓሰሉ ክኸውን ኣይግባእን እዩ “ከምቲ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዝሃበ ፡ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ብፍሱህ ልቢ ፡ብብሩህ ዕይነ ልቦና፡ ለጋስ ብዝኾነ ኢድ ንድኻ ሃብ መጽውት” (ኣንጋሪ ፈላስፋ ገጽ 70) ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውን “ኩሉ ገንዘበይ ንድኻታት እንተ ዝዕድል፡ ሰብነተይ ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ፡ ግና ፍቕሪ ኣንተዘይ ህልወኒ ሓንቲ ኣይጠቅመንን” 1ይቆሮ 13፡3

ሓቀኛ ምጽዋ

ኣቲ ሓቀኛ ምጽዋት ዝበሃል ካብቲ ጽሩይ ርሃጽካ ዝረኸብካዮ ድኣ እምበር ፡ ሰሪቅካ ፡ኣታሊልካ ካብ ዘምጻእካዮ ፡ወይ ሰባት ጨቊንካ ኣብ ቤትካ እናገዛእካ ምምጽዋት ሓቀኛ ምጽዋት ኣይኮነን።“ንድኻ ክትህብ (ክትምጽወት) እንተፈተኻ ብርሃጽካ ደኺምካ ካብ ዘረብኻዮ መጽውት ብስርቂ ብዓመጽ ዝመጸምጽዋት ከም ክርዳድ እዩ። ከምቲ ክርዳድ ንመስዋእቲ ዘይከወን፡ ንሱ ድማ ዋጋ ኣየወ ጽእን እዩ” ዮሓንስ ኣፈወርቅ።እግዚኣብሔር እቶም ክልተ ደቂ ኣዳም ኣቤልን ቃኤልን መስዋእቲ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዘዕርገሉ ዝነበሩ፡ እግዚኣብሔር ናብቲ ንጹሕ መስዋእቲ ኣቤል ደኣ ተቀበለ እምበር ናብ ናይ ቃኤል ኣይነበረን። ዘፍ 4፡4.

ምጽዋት ከመጽውት ዝተኣዘዘ መን እዩ ?
ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 25 ዝገለጸልና ሽዱሽተ ቃላት እቶም ሰለስተ እቶም ሰለስተ ንሃብታማት ድማ ንድኻታት ክፍጽምዎ ዝኽእሉ እዩ።
ጠምየ ኣብላዕኩምኒ፡ ዓሪቀ ከደንኩምኒ፡ ተኣሲረ ኣጸናናዕኩምኒ። እዞም ዝተጠቅሱ ነቶም ዘለዎም፡ ወይ ሃብቲ ዘለዎም ክኸፈሉ ኣንከለዉ። እቶም ጸሚኤ ኣስተኩምኒ፡ ጋሻ ኮይነ መጺኤ ተቀበልኩምኒ፡ ሓሚመ በጻሕኩምኒ፡ ዝበሎ ድማ ነቶም ስኡናት በታ ዘላቶም ከማልእወን ይኽፈላ። እዚ ዝተጠቅሰ ግና ንመረዳእታ ደኣ እንበር ነፍሲወከፍ በብዝከኣሎም ንሽዱሽቲኣን ሒዙ ክነብር ይግብኦ እዩ። እንታይ ደኣ አንተተባህለ እቲ ሃብታም ካብታ ዘላቶ ጊዜ ሰዊኡ ጋሻ ክቕበለሎም፡ ዝሓመመ ክበጽሓሎም። እቲ ድኻ ድማ ኣነስ ወላሓንቲ ካብዞም ቃላት ንዓይ ዝምልከቱ ኣይኮኑን ኢሉ ምምጽዋት ንኸይገድፎ ጐይታ ንኹሉ ከም ዝኣዘዘ ንምፍላጥ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ዓቢ ጾም ነቶም ስኡናትን ሽጉራትን ብምምጽዋት ሰማያዊ ሃብቲ ንኣክብ።
ምጽዋት፡ ጾም፡ ጸሎት ዘይፈላለዩ መካይዲ እዮም። “ንጭኑቕ እንተመቐልኩም፡ ንጥሙይ እንተ ኣጽገብኩም ሽዑ ብርሃንኩም ኣብ ጸልማት ከብርህ እዩ” ኢሳ 58፡10። ኣብ ጊዜ ጾም ይኹን ኣብ ካልእ እዋን እትገብሮ ምጽዋት ሓጢያት ንምስትስራይ ውን ይጠቕመና ከም ዝኮነ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት “ንድኻ ዝሓልየሉ ሰብ ብጹእ እዩ፡ እግዚኣብሔር ከኣ ብመዓልቲ መከራ ከናግፎም እዩ” መዝ 41፡1። ስለዚ እንተበላዕና፡ እንተሰተና ዝጠቅመና ኣይኮነን ምስ ጾም ዝተሰነየ ምጽዋት ግና ዓቢይ ሰመያዊ ዋጋ ዘውህብ እዩ። “መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብጹኣን እዮም” ማቲ 5፡7።

ኣስራት(ዕሽር)
ዕሽር (ኣስራት) ዝበሃል ካብ ኩሉ እቶትካ እቲ ዓስራይ ኣፍ ንቤተ እግዚኣብሔር ምሃብ ማለት ክኸውን ከሎ። ኣቦና ኣብርሃም ነቶም ነገስታት ኮሎዶጎሞር ስዒሩ ክምለስ እንከሎ። ካብቲ ዝረኽቦ ዕሽር ንመልከጼዴቅ ኣቅረበሉ። “ኣብርሃም ድማ ካብቲ ዝማርኾ ዘበለ ዕሽር ሃበ” ዘፍ 14፡20። ነፍስ ወከፍ ካብ እቶቱ እቲ ዓስራይ ኣፍ ናይ እግዚኣብሔር ደኣ እምበር ንዕኡ ዝተዋህቦ ኣይኮነን። ዕሽር ክንህብ ዝኣዘዘ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ እዩ። “ኩሉ ዕሽር ዘበለ ድማ ካብ ዘርኢ ምድሪ ኮነ ካብ ፍረ ኦም፡ ንዓይ ንእግዚኣብሔር ዝተቀደሰ እዩ” ዘሌ 27፡30። ዕሽር ነቲ ምስ እግዚኣብሔር እትኣትዎ መብጽዓ ትሕልወልካ እያ። ኣቦና ያዕቆብ ካብ ኤሳው ሃዲሙ ኣብታ ሎዛ እትበሃል ቦታ ዳሕራይ ቤትኤል ዝተባህለት ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር ተመባጺዑ ነይሩ። “እግዚኣብሔር ንስኻ ምሳይ እንተ ኮንካ ኣብዛ ዝኸዳ መንገዲ ከኣ እንተ ሓሎኻኒ። ዝበልዖ እንጌራ ዝኽደኖ ክዳን ድማ እንተ ሃብካኒ ካብ እትህበኒ ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ክህበካ እየ” ዘፍ 28፡22። እናበለ ተመባጽዐ። ዕሽር ንድኻታት ወይ ንኻልእ ዝኾነ ሰብ ዝወሃብ ኣይኮነን ዕሽር ንኣገልግሎት ቤት እግዚኣብሔር ንቤተክርስትያን ጥራይ ዝወሃብ እዩ። እስራኤላውያን ኣብታ መዓርን ጸባን እተውሕዝ ከንኣን ምስኣተዉ። ዘዝግበኦም ርስቲ ብኢድ ኢያሱ ተዋሂብዎም እዩ። እቶም ሓደ ዓሌት ሌዊ ግና እግዚኣብሔር ዝሃቦም ርስቲ ዕሽር እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ዘገልግሉ ካህናት ጥራይ ሰለዝኾኑ። “ንደቂ ሌዊ ድማ ኣብ ክንዲ እቲ ኣገልግሎቶም፡ ኣብቲ ኣነ ዝርከበሉ ድንኳን ዝህብዎ ኣገልግሎት እንሆ ኩሉ እቲ ደቂ እስራኤል ዝሃብዎ ዕሽር ንርስቲ ሂበዮም ኣለኹ” ዘሁ 18፡8። በሎም። እምበኣር ዕሽር ካብ እቶትካ ፍረ ምድሪይኹን ንግዲ፡ ገንዘብ ይኹን እኽሊ፡ እቲ ዓስራይ ኣፍ ንቤት ኣምላክ ዝወጽእ ተእዛዝ እዩ። “ካብቲ በብዓመት ካብ ግራትኩም ዝወጸ ኩሉ እቶት ዘርእኹም ዕሽር ኣውጽኡ” ዘዳ 14፡22።
ዕሽር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ተገሊጹ እዩ። “እቶም ክህነት ዝቅበሉ ደቂ ሌዊ ድማ ካብ ሕዝቢ ዕሽር ክወስዱ ሕጊ ሙሴ ይእዝዝ እዩ። ዕብ 7፡5። ኣብ ሓድሽ ኪዳን የለን ክበሃል ዘይኮነስ መሊሱ ደኣ ተረረ። ክህነት ንደቂ ሌዊ ጥራይ ዝወሃብ ኣይኮነን፡ እንታይ ደኣ ንኹሉ ዕሽር ድማ ኹሉ ንቤት እግዚኣብሔር ክህቦ ዝተኣዘዘ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ግና ንኹሉ እቶትካ ምስቲ ዓስራይ ኣፍ ኣጣሚርካ እትበልዖ ወይ እትሰትዮ፡ ኣብ ካልእ መዓላ እተውዕሎ እንተደኣ ኮንካ ከም ስርቂ ይኸውን። “ሰብ`ዶ ንኣምላክ ክሰርቆይኾነሉ እዩ ንስኻትኩም ግና ሰረቅኩምኒ” ትን ሚልክ 3፡8 ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክትሰርቅ ኣይከኣለካን ኢዩ። እንተፈተንካ ዉን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ኩነኔ ይምጸእ ኢዩ።

በኹራት
በኹራት ማለት ካብ ሰብ ይኹን ካብ እንስሳታት እቲ ናይ መጀመርታ ማህጸን ወላዲቱ ንዝኸፍት ንቤተ እግዚኣብሔር ምሃብ ማለት ኢዩ “ካብ ደቂ እስራኤል ማህጸን ኣዴኡ ዚኸፍት ኩሉ ሰብ ኮነ እንስሳ ናተይ ኢዩ እሞኩሉ ቦኽሪ ንዓይ ይኹን ዘጻ“13፡1 ኣብ ኦሪት ቡኽርና ኣዝዩ ዝበለጸ ውሕብቶ ኢዩ ዝነበረ ንታሪኽ ኤሳውን ያዕቆብን እንተተመልከትና ቀንዲ ዘብእሶም ቡኽርና ነበረ ኤሳው ቡኽርንኡ ንያዕቆብ ሰለ ዝሸጠሉ እናተጣዕሰ ይነብር ኔሩ ዘፍ 28፡5 ። በኹራት ንእግዚኣብሔር ምሃብ ማለት በኹሪ ተፈታዊ ከም ሙኻኑ መጠን እቲ እትፈትዎ ዝበለጸ ምሃብ ማለት ኢዩ ። ቅድስት ድንግል ማርያም ብመብጽዓ ዝተወልደት በኹሪ ነበረት። ስለዚ ድማ ስድራኣ ጌና ርእዮም ከይጸገብዋ ንቤተ ኣምላኽ ኣብኡ ክትነብር ከተገልግል ወፈይዋ። “ ካብ ጥሪትካን ካብ ኩሉ በኹሪ ፍርያትካን ንእግዚኣብሔር መባእ ኣቅሪብካ ኣኽብሮ። ሽዑቆፎታትካ እኽሊ ክመልእን ከኣ ብኾልዒ ወይኒ ቅጽጽ ኪብል እዩ” ምሳሌ 3፡9-10። እዛ ብጐይታ ኢየሱስ ተሓዲሳ ተሰሪታ እትነብር ዘላ ቤተክርስትያንና ዉን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ተመሓላሊፋ ኣባና ዝበጽሐት ኩሉ ስድራ ነቲ በኹሪ ዝኾነ ናይ ቤት ኣምላኽ ኣገልጋሊ ክኸዉን እናሃቡ፡ ካህናት ፡ ዲያቆናት ገይሮም ሓልዮማ እዮም ። ስለዚ ነፍስወከፍ ክርስትያናዊ ዉን ካብቶም ቀዳሞት ፍረ ከርሱ ክህብ ይግብኦ ። ምኽንያቱ እቲ ዝህብ እግዚኣብሔር ኢዩ ስለዚ ንጐይታ` ኩሉ ዝተቀበልናዮ እዩ፡ ነቲ ካባኻ ዝተቀበልናዮ ኢና ዝሃብናካ እናበልና ሕጉሳት ወሃብቲ ኽንከዉን እግዚኣብሔር ይደግፈና።1ይ ዜና 29፡14

ቀዳምያት
ቀዳምያት ዝበሃል ካብቲ ጽዒርካ ርሂጽካ መጀመርያ እተእትዎ ኣታዊ ኢዩ ። እዚ ከመይ እንተተባህለ ምስ ዕሽር ወይ በኹራት ዝተተሓሓዝ ኣይኮነን። እቲ ስራሕ ምስ ጀመርካ ፡ ወይ መጀመርያ ርሂጽካ ፡ ሓሪስካ ዝእተኻያ ኣታዊ ናትካ ኣይኮነትን ። ንእግዚኣብሔር እዚ በረኸት ስለዝሃብካኒ ንስኻ ቅድሚ ኩሉ እትምስገንኢልካ ፡ እትህቦ ኢዩ ። ‘’ ናብታ እግዚኣብሒር ኣምላኽ ንርስቲ ዝህበኩም ምድሪ ምስ ኣተኹም ወሪስኩምዋ ድማ ኣብኣ ምስ ተቀመጥኩም ። ካብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝህበኩም ምድርኹም ፡ እተእትውዎ ኩሉ መጀመርታ ፍረ ምድርኹም ኣብ ከፈር ጌርኩም ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ንማሕደር ስሙ ዝሓረያ ቦታ ኪዱ “ ዘዳ 26፡ 1 ። እዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ኩሉ ይኸዉን ። ቀዳምያት ዝደጋገም ኣይኮነን እንታይ ድኣ ነቲ እትምነዮ ኣስሚሩ ኣብ እትደልዮ ቦታ ኣብጺሑ መጀመርያ እቶት ከምእትረክብ ዝገበረ ኣምላኽ ከም ናይ ምስጋና እተቅርቦ ኢዩ ። ኣብ ሓዲሽ ኪዳን ዉን ጐይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ንቤት ኣምላኽ ዝወሃብ“ እቲ ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ድማ ንኣምላኽ ሃብዎ“ ኢሉ ነጊሩና ኢዩ ሉቃ 20 ፡25 ። እቲ ንቤት ኣምላኽ ዘወሃብ ድማ ንኣገልግሎት ቤት ኣምላኽ ዝውዕል ኢዩቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዉን ኣብቲ እትገብሮ ጸሎተ ቅዳሴ“ ብዕጣን፡ ብቁርባን ፡ብወይኒ ፡ ብሜሮን ፡ብመብራህቲ ፡ ብመጋረጃ ፡ ብመጸሓፍቲ ምንባብ ፡ ብኣቅሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ“ ብምባል ትጽልዮ ጸሎት ኣሎ።ስለዚ ኣብ መደምደምታ እዞም ዝተጠቅሱ ሕጋጋት እግዚኣብሔር ኩሎም ነናቶም ስርዓትን በረኸትን ዘለዎም ኢዮም ።ምጽዋት ንበይኑ ካብቶም ትሽዓተ እቶትኻ ዝወሃብ እንበር ምስ ዕሽር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ዕሽር ዓስራይ ኣፍ ኢዩ ፡ ምጽዋት እትምጽውቶ ግና ካብቶም ዝተርፉኻ ትሽዓተ እዩ። በኹራት ድማ ነቲ በኹሪ ሰብ፡ ኮነ እንስሳ ማሕጸን ዝፈትሕ ኢዩ።ቀዳምያት ድማ እቲ ቀዳማይ ፈላሚ እቶትካ ንቤት እግዚኣብሔር እትህቦ ኢዩ። ነዚ ፈሊጥና ብዝግባእ እቲ ንእግዚኣብሔር ዝወሃብ እናሃብና ሰማያዊ መንግስቲ ንምውራስ የብቅዓና ።

ወስብሓት ለእግዚኣብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር!!!

Sorry, comments are closed for this post.