Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ምጽዋት/ MXWAT

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

   ምጽዋት

   ኽምጽዋት ብብሉይን ብሓዲሽን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተኣዘዘን ዝተሰርዐን እዩ። ምጽዋት ካብ ዓሚቚ ርህራሄ ዝፍልፍል ባሕሪ ምሕረት እዩ። ምጽዋት ከም ምድራዊ ለቕሓ ዘይኮነስ ሰማያዊ ለቕሓ እዩ። ምድራዊ ለቕሓ ከተለቅሕ ከለኻ ምድራዊ ለቓሓኻ እዩ ዝምለሰካ። ክትምጽውት ከለኻ ግና ኣብ ሰማይ ከም እትኽፈሎ ፈሊጥካ ኢኻ እትምጽውቶ እምበር ካብቲ ዝመጽወትካሉ ክምለሰለይ እዩ ኢልካ   ስለዘይትምጽውቶ  ሰማያዊ  ለቕሓ የብሎ።  ስለዚ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ንድኻ ምምጽዋት ንእግዚኣብሔር ምልቃሕ ምኻኑ ክንፈልጥን ክንግንዘብን ኣሎና። ምጽዋት ካብ ሞት ከምዘድሕን ከኣ ኣብ መጽሓፈ ጦቢት “ብጾም ዝተሰነየ ጸሎትን ብቕንዕና ካብ ዝረኸብካዮ ምምጽዋትን ጽቡቕ እዩ(ጦቢያ 12፡8)።  “ካብ ገንዘብካ ነቲ እሙን ኮይኑ ዝእዘዝ ሰብ ምጽዋት ሃብ ክትምጽውት ከሎኻ ድማ ብንፍገት ኣይትሃብ” ይብል። ብርሃን ዓለም ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ፡ “እዘን ኣእዳወይ ንዓይ ኮነ ነቶም ምሳይ ዝነብሩ  ከምዘገልገላ ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ “ካብ ዝቅበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ” ዝበሎ ቃል እና ዘከርካ ከምዚ ገይርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን  ከምዝግባእ ብኩሉ ኣርእየኩም ኣለኹ” ይብል(ግ.ሓዋ 20፡34-35)።

“ዝከኣለካ እንተኾይኑስ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ሰናይ ግበረሉ። ዝወሃብ ከለካስ ንብጻይካ “ኪድ ተመለስ ጽባሕ ክህበካ እየ” ኣይትበሎ(ምሳ 3፡27-28) ከምዝበለ ብዝከኣለና ነቶም ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥሩ ሰባት ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበና እቶት ክንሕግዞምን ክንረድኦምን ይግብኣና፡ “ወሃብቲ እንተዄና ብልግሲ ንሃብ” ከም ዝበለ (ሮሜ 12፣8)። ኩሉ ግዜ እንምጽውቶ ምጽዋት ካብ ልብን ብገዛእ ፍቓድን ክኸውን ኣለዎ”(1ዜና 29፡9-16, 2ሳሙ 24፡22, 2ቆሮ 9፡2-14, 2ቆሮ 8፡1-15)።  ሰብ መታን ክርእየልና፡ ይምጽዉት እዩ ምእንቲ ክንብሃል ክኸውን ኣይግባእን። ምኽንያቱ ዓስብና ብውዳሴ ኮንቱ እዩ ዝጠፍእ፡ “ብሰብ ምእንቲ ክትርኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቑ። እንተዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርከ ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክንኣዱ ኣብ ናይ ኣይሁድ  ኣባይቲ ጸሎትን ዓበይቲ ጎደናታትን ከምዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይትንፋሕ ዓስቦም ከምዝተቐበሉ  ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብሕቡእ ምእንቲ ክኸውን ክትምጽውት ከለኻ የማይነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፡ እቲ ብስዉር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ክፈድየካ እዩ”(ማቴ 6፡1-4)።

“ዘይደክም ጸላዪ ኩን፡ ምጽዋት ካብ ምሃብ ሸለል ኣይትበል”(ሲራክ 7፡10)። ሃብትና ኣብ  ስራሕ ጽድቂ ክነውዕሎ እምበር ብዘይ ምምጽዋትና መፍረዲና ከይከውን ልዑል ጥንቃቐ የድልየና፡ ከመይ ክትህብ እና ከኣልካ ዘይምሃብ ኩነኔ ስለ ዘለዎ(ማቴ 25፡35-40, ያዕ 5፡1-2,)።

 ስለዚ ንዝተሸገሩን ጠዋሪ ንዘይብሎምን እና መጽወትና ኣብ ሰማይ ሃብቲ ክንእክብ እግዚኣብሔር ብጸጋኡ ይደግፈና ! ኣሜን!

      ምንጪ፡  መጽሓፍ “ትምህርቲ ዓምደ ሃይማኖት” ብ ቤ/ት/ሰ/ቅ/ድ/ማርያም ቤ/ክ መድሃኔ ኣለም እስራኤል ዝተዳለወት

                 ስብሃት ለእግዚኣብሔር

             ወለወላዲቱ ድንግል

               ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.