Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ኣብ ግዜ ጳጉሜን ካብ ዝፍጸሙ ነገራት

  በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

             ኣብ ግዜ ጳጉሜን ካብ ዝፍጸሙ ነገራት 

ናይ ፍቓድ ጾም

ፓጉሜንዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ሎሚ ፪/2 ጳጉሜን እዩ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ዘዘለናዮ ማይ ጳጉሜን እናተሓጸብና ነዚ ቅዱስ ዕለታት ጳጉሜን ከነክብር ይሓግዘና ኣሜን!

 ኣብ ግዜ ጳጉሜን ብዙሕ ሃይማኖታውን ባህላውን ንጥፈታት ይካየድ ወይ ይፍጸም እዩ። እቲ ዝፍጸም ነገራት ብዙሕ እኳ እንተኾነ ንሎሚ ግና  ኩልና ክንፈልጣ ኣለና ኢልና ዝሓሰብናያ ዛዕባ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሱ ድማ ኣብ ግዜ ጳጉሜን ናይ ፍቓድ ጾም ክንጸውም ከምዝግባእ እዩ።

ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘለዉ ናይ ፍቓድ ኣጽዋማት እቲ ሓደ ኣብ ወርሒ ጳጒሜ ዝጽወም እዩ። እዚ ጾም’ዚ ጾመ ዮዲት ተባሂሉ’ውን ዝፍለጠሉ ጊዜ ኣሎ፤ ይኹን ደኣ እምበር ብልምዲ እምበር ክንዲ እቲ ካልኣይ ናይ ፍቓድ ጾም ማለት ጾመ ጽጌ ብዙኅ ፍሉጥ እዩ ክበሃል ኣይከኣልን።

ጾመ ዮዲት መሰረቱ ኣብ ዘመነ ብሉይ ኪዳን እተፈጸመ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን እተሰርዑ ፱/9 ኣጽዋማትን በዓላትን (መጥቅዕ፡ በድር፡ መጸለት፡ ጾመ ኣይሁድ፡ ፍሥሕ፡ ልበ ምድር፡ በዓለ ሠዊት፡ ጾመ አስቴር፡ ጾመ ዮዲት) ኸኣ ሓደ እዩ።

ጾመ ዮዲት ተባሂሉ ምፍላጡ’ውን ዮዲት ስለዝጾመቶ እዩ። ምሉእ ታሪኹ ኣብ መጽሓፈ ዮዲት ከም እንረኽቦ ንጉስ ፋርስ ናቡከደነጾር ብዝነበሮ ሰራዊት ተመኪሑ ኣብ ጐረባብቱን ርሑቓት ሃገራትን እናወረረ ግዝኣቱ የስፍሕ ሃብቱ ድማ የደላድል ነበረ። ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዕላምኡ ኸኣ ኣዛዚ ሰራዊቱ ዝነበረ ሆሎፎርኒስ ቀንዲ ትእዛዝ ተቐባሊን ኣተግባሪን ነበረ (ዮዲ2፡2-7/ ፪፥፪-፯)።  ኢየሩሳሌም’ውን ከም ኣካል ናይቲ ዞባ ግዳይ ናይዚ ወራር ኮይና ብዙኅ ዕንወት ወሪድዋ ነበረ። ደቂ እስራኤል ኸኣ ኣዝዮም ሓዚኖም ኣብ መሪር ብኽያትን ቍዘማን ወዲቖም ዝነበሩሉ እዋን እዩ ነይሩ።

ኣብ ሞንጎ እዚ ግና ሰብኣያ ዝሞታን ንጽህናኣ ሓልያ ብጾምን ብቀኖናን ተወሲና ትነብር ዝነበረት ኣይሁዳዊት ዮዲት፡ በቲ ኣብ ልዕሊ ሕዝበ እስራኤል ብዝወረደ ጥፍኣትን ብዝመጸ መከራን ማቕ ተኸዲና ኣብ ርእሳ ሓሙዅሽቲ ነስኒሳ ናብ እግዚአብሔር ትበኪ ነበረት። ብዛዕባ እዚ ጕዳይ ኸኣ ሕዝቢ ዝድኅነሉ መገዲ እግዚአብሔር ከመልክታ ሱባኤ ኣተወት። ንዝልምንዎ ቀረባ ዝኾነ ፈጣሪ ኸኣ ጸሎታ ሰሚዑ ኣብ ሳልስቲ ምላሽ ሃባ። በቲ ምኽሪ ተመሪሓ ድማ እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፋርስ ዓወት ተጐናጺፎም እዮም።

ዮዲት ንጸላእቲ እስራኤል ከተጥፍኦም ዝኸኣለት ብጾምን ብጸሎትን ካብ ኣምላኽ ኃይልን ጥበብን ስለዝረኸበት እዩ። ምእመናን ድማ ንዮዲት ኣብነት ገይሮም ፈቓደ ስግኦም ንምስዓርን ኣብ ልዕሊ ዝጻብኦም ጸላኢሰናይ ዘበለ ኵሉ መንፈሳዊ ኃይሊ ንምርካብን ኣብ ግዜ ጳጒሜን ብፍቓዶም ይጾምዋ።

 ስለዚ የሕዋት በቲ ዮዲት ዝኣተወቶ ሱባኤን ዝፈጸመቶ ጾምን ስግደትን ዓወት ከም ዝረከበት ንሕና ድማ ሱባኤ፡ ጾምን ጸሎትን ናይ ኩሉ መፍትሒ ምዃኑ ተረዲእና  ወትሩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጸምን ጸሎትን እና ፈጸምና ንጸላኢ ሰናያት ክንስዕር ናይ እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድ ይኩን ኣሜን!

  ስብሃት ለእግዚኣብሔር

 ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

 ኣሜን!

Leave a reply