Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

“ኣይትጨነቑ!” ማቴ 6፡31/BE NOT THEREFORE ANXIOUS!

           በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                        

                           “ኣይትጨነቑ!” ማቴ 6፡31

     ግግ ጭንቀት ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ዚኽሰት ውሽጣዊ ነውጽን ዘይምርግጋእን፡ ሕማም ኣእምሮን ምዃኑ ድሒሩኳ ብናይ ዓለም ምሁራን እንተተበጽሐ። መጽሓፍ ቅዱስ ግና ንጭንቕት ምስ ወዲ ሰብ ናብ ዓለም ምምጻእ ኣብ ቀዳማይ ገጻት ኣቐሚጥዎ ኢና እንረኽቦ፡ ካብቲ “ድምጽካ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራህኩ፡ ጥራየይ’ሞ ተሓባእኩ” (ዘፍ. 3፥9-10) ዝብል መልሲ ኣቦና ኣዳም ንጻውዒት እግዚኣብሔር፡ እንምልከቶ ነገር እንተሃለወ፡ ዘይምርግጋእ (ምጭናቕ) ኣዳምን ሔዋንን ብሰንኪ ካብ እግዚኣብሔር ምፍላዮም እዩ። ኣዳም (ሰብ) ካብታ ብእፎይታ ክነብረላ ዝተዋህበቶ ገነት ኤዶም ምስ ወጽአ ኣብ ዓለም ዝጸንሖ ናይ ጭንቀት ናብራ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ካብ ደቂ ሰባት ርሒቑ ዝነበረሉ ቀዳማይ መዋዕል ሕይወት ሰባት ብጭንቀት ዝተመልአ እዩ ነይሩ። ነዚ ናይ ጭንቀት ህይወት ንምግላጽ ከኣ’ዩ ዘማራይ ዳዊት “ጸቢቡኒ እዩ’ሞ፡ ንባርያኻ ገጽካ ኣይትኸውለሉ” (መዝ. 69፡17) ዝብል፡ እቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተሳእኖ ዘመን፡ ሰባት ብሓጢኣት ተመሊኾም። ብሰሪ ጾር ሓጢኣት  ድማ ብዙሕ ዝተጨነቑሉ መዋዕል እዩ ነይሩ። እዚ ዓይነት ናይ ጭንቐት ህይወት ኣብቲ ንሓዉ ዝቐተለ ቃየል ጎሊሑ ይርአ። “ቃየል ከኣ ንእግዚኣብሔር በሎ። በደለይ ክጾሮ ዘይከኣለኒ ዓቢ እዩ እንሆ ሎሚ ካብ ገጽ ምድሪ ትሰጎኒ ኣሎኻ ኣነ ድማ ካብ ገጽካ ክሕባእ እየ፡ ክኸውን ከኣ’ዩ ዝረኸበኒ ዘበለ ኩሉ ክቐትለኒ እዩ” (ዘፍ 4;13-14)።

    ነዚ ሓጢኣት እዚ ጠንቑ ጭንቀት መደምደምታ ንኽገብረሉ ከኣ’ዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና መደምሰሲ ዝኾነ ክቡር ደሙ ኣብ መስቀል ብምፍሳስ ንናይ ሰላም ሕይወት ዝኣወጀልና፡ “ኣብ መስቀሉ ብዝፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ። ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማይን ዘሎን ዘበለ ኩሉ ከኣ ምስ ገዛእ ርእሱ ዓረቖ”  (ቆላ 1፡2)። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ናይ ተበጃውነት ተግባሩ ካብ ጭንቀት ሓራ እንኾነሉ ጸጋ ድሕነት ብምሃብ ነቲ ኩሉ ዘጨንቐና ብምስዓር “ኣይትጨነቑ ኢሉና ኣሎ፡ “ስለዚ ንህይወትኩም ብእትበልዕዎን እትሰትይዎን ወይ ንሰብነትኩም ብእትኽደንዎ  ኣይትጨነቑ፡ እብለኩም ኣሎኹ። ህይወት  ካብ መብልዕ፡ ሰብነት ከኣ ካብ ክዳን’ዶ ኣይበልጽን እዩ፧” (ማቴ 6፡25)። ኣብ ዘመና ብዛዕባ ዚብላዕን ዚስተን ዝጭነቕ ዘሎ ሰብ ውሑድ ኣይኮነን። እዚ ዓይነት ጭንቀት ዝመበገሲኡ ኣብ ሕብረተ ሰባት ዓለም ዘሎ ቅልውላው ከኣ ካብኡ ይዛይድ፡ ብዛዕባ ዚብላዕን ዚስተን ስለዝተጨነቐ እምነቱ ናይ ዝሸጠ፡ ማዕተቡ ናይ ዝበተኸ፡ ኣብ ስደት ከርተት ክብል ንዘመናት ምንባሩስ ስድራቤታዊ ፍቕሪ ዝተሓረማ ኣብ ኣነዋሪ ተግባራት ቅትለትን ምንዝርናን ናይ ዝተወኣፈሩን ዝተዋፈራን ቁጽሪ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዘሎናዮ ዘመን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ፡ እዚ ዓይነት ጭንቀት ኣብቲ “ብእትበልዕዎን ብእትሰቲዎን ኣይትጭነቑ” ዝብል ቃል ረዲኤት ኣምላኽ ዝሰማዓለን መዓልታት ግቡእ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነ’ስ ዕሽነት’ውን እዩ። ንነፍሲ እምኅበ ኣልቦ፡ ንስጋ ካብ ኣርባዕተ ባህርያት ኣምጺኡ ኣወሓሒዱ ዝገበረ ጎይታ መግብን ክዳንን ምሃብ’ዶ ይጨንቆ እዩ፧ ሎሚ ንስእን እንተሊና፡ እብዚኣብሔር ኪህበና ስለ ዘይክእል ዘይኮነስ፡ እታ ካብ እግዚኣብሔር ክንቅበል እተኽእለና እምነትና ብሓቂ ትስኣነና ስለ ዘላ እያ (ማቴ 17፥20) እምበር እግዚኣብሔር’ሲ ወሃቢ እዩ። እንተቐሪብናዮ ዚሰኣኖ የልቦን። ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝፈልየናን ዘርሕቐናን ሓጢኣት ስዒርና ናብኡ ክንቀርብ ምስኡ ክንህሉ እንተኽኢልና ብርግጽ ይምግበና ጥራይ ዘይኮነስ የጽግበና እዩ። ንጠሚ እንተሊና ካብኡ ስለ ዝረሓቕና ኢና’ምበር ነቶም ዝቐረብዎስ የጽግቦም እዩ። “ኩሎም በሊዕም ጸገቡ። እቲ ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ ዓሰርተው ክልተ መሶም መሊኦም ኣልዓሉ” (ማቴ 14፥20)። ብሓቂ ሎሚ ዘጥምየና ዘሎ ሓጢኣትና እዩ። “ኮነ ድማ በቲ መሳፍንቲ ዝገዝእሉ ዝነበሩ ዘመን ኣብታ ሃገር ጥሜት ኮነ” (ሩት 1፡1) ብዛዕባ እንበልዖ እንሰትዮ ኣይንጨነቕ፡ ምጭናቅ ሓዲግና ብንስሓ ናብቲ ብዓል ብዙሕ ረዲኤትን ምሕረትን እግዚኣብሔር ብምቕራብ ተማቐልቲ ጽድቂ ንኹን፡ እቲ እንኮ ክንጸግብ ዘኽእለና ምንጪ በረኸት ኣብ ጽድቂ ኣምላኽ ክንነብር ምኽኣልና እዩ፡ “ቀላጽም ረሲኣን ክስበር እዩ ንጻድቃን ግና እግዚኣብሔር ይደግፎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ንመዓልታት ንጹሓን ይፈልጠን  ርስቶም ከኣ ንዘለኣለም ክነብር እዩ ብክፉእ ዘመን ኣይክሓፍሩን ብመዓልታት ጥሜት’ውን ክጸግቡ እዮም” (መዝ. 37፥16-19)።

    ምጭናቕ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ምኽኑይ ኣይኮነን፡ ስለ ዝኾነ ከኣ’ዩ  “ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ” ዝበለና። ካብ ጭንቀት ናብ እንወጽኣ ኣስተብህሎ ዝመርሓና፡ “ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣ ኣይዓጽዳ ኣብ ማዕከን’ውን ኣይእክባን እየን። ንስኻትኩም’ዶ ግዳ ካብኣተን ኣዚኹም ኣይትበልጹን። ካባኻትኩም’ከ ተጨኒቁ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውሰኽ ዝኽእል መን ኣሎ፧” (ማቴ 6፥25-27) ኣሞኸ ደኣ ነቲ ነዕዋፍ ዝሓልየለን ጎይታ ብዛዕባና ዘይሓሊ መሲልና እንጭነቕ  ዘሎና፧ ምጭናቕና ውጺኢት ኣልቦ እዩ። ካብቲ ንሕና ብዛዕባና እንሓልዮ፡ እቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባና ዘለዎ ሓልዮት ይዓቢ፡ ስለዝኾነ ከኣ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ “ንሱ ይሓልየልኩም እዩ’ሞ ንኹሉ ሓልዮትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ (1 ጴጥ 5፥7) ብምባል ንኹሉ ሓልዮትና ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ዝመንቀሊኡ ጭንቀት መደምደምታ ክንገብረሉ ዝምህረና። እቲ ኣብ ሕይወት ዘድሊ ነገር ብእግዚኣብሔር ሓልዮቱን ተኣሚንካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብኡ ኣማዕቄብካ ከትሰርሕ። ከምተን ኣዕዋፍ ክትበርር። ነቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልካ ክትምእርር ንእግዚኣብሔር ብልብኻ  እናወደስካ ምውፋር (ምዕያይ) እዩ። ክልተ መነኮሳት ብብሕትውና ኪነብሩ ከለዉ “ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ እዩ ዝብለና” ብምባል ብጥሜትን ጽምእን ተጠቅዑ፡ መልኣኽ መጺኡ “ኣዕዋፍ ሰማይ ኣይዘርኡን ኣይዓጽዱን እዩ ዝበለ እምበር። ኣይነፍራን ኣይምእርራን’ዶ፧” ኢሉ ገነሖም፡ ብድሕሪ’ዚ ተግባረ እድ ሒዞም ቛርፍ ቋሪፎም ኪነብሩ ጀመሩ (ትርጓሜ ወንጌል 6፡26)። ካልእ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ታሪኽ ዝመስል ነቲ እግዚኣብሔር ንኣና ዘዳለዎ ንምምእራር ክንሰርሕ ከምዘሎና ደኣ እምበር ተኾርሚና ብትምኒትን ጭንቀትን ክንቅምስል ከምዘይብልና ዘዘኻኽር ታሪኽ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር 1 ሚያዝያ ተመዚጊቡ ንረኽቦ፡ ሓደ ባሕታዊ ናብ ገዳመ ስልዋኖስ ይኣቱ’ሞ እዚ ባሕታዊ እዚ ኣብቲ ገዳም ኣትዩ “ከመይ ኢልኩም ትነብሩ” ኢሉ ሓተቶም፡ እቶም ማሕበር ከኣ “ተኽሊ ተኺልና፡ ቋርፍ ቋሪፍና ንርእስናን ንኣረጋውያንን ረዲእና ንነብር” በልዎ። እሱ ድማ “ነዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ እናበለ ብኸምዚ ትነብሩ ምዃንኩም እዝስ ዓለማውያን ምዃንኩም እዩ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ንኣባ ስልዋኖስ ነቲ ኣበምኔት “ከምዚ ዝብል ሰብ መጺኡና” ኢሎም ነገርዎ እሞ ኣባ ስልዋኖስ ከኣ “ነዚ ሰብ እዚ ዘንብቦ መጽሓፍ ሃብዎ መግቢ ኣይተዘክርዎ” በሎም። መጽሓፍ ሂቦምዎ ኣብ ዕጽዊ ቤት ከንብብ ወዓለ። ምሸት ጥሜት ምስ በርትዖ ናብ ኣባ ስልዋኖስ ከይዱ “ኣሕዋት ተደሪሮም’ዶ፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሶም ድማ “እወ ተደሪሮም” ኢሎም መለሱ፡ ንሱ ድማ “ስለምንታይ ደኣ ዘይጸዋዕኩምኒ ኣብዚ ገዳምኩም ስርዓት የልቦን ጋሻ ኣይትቕበሉን ኢኹም፧” በሎም። ኣባ ስልውኖስ ከኣ “ንስኻ መንፈሳዊ ስለዝኾንካ ኣየድልየካን እዩ ኢልና ኢና ንሕና ስጋውያን ተመጊብናዮ” በልዎ። ብድሕሪ’ዚ እቲ መንኮስ ብዘረባኡ ተጣዒሱ ይቕረታ ሓተቶም። ከምኣቶም ተኽሊ ተኺሉ ቋርፍ ቋሪፉ ክነብር ከኣ ጀመረ።

   “ብዛዕባ ክዳንከ ስለመንታይ ትጭነቁ፡ ዕንባባታት መሮር ኣይፈትሉ ኣይደኽሙ ከመይ ኢሎም ከምዝናበዩ ተመልከቱ፡ ኣነ ግና ሰሎሙን እኳ በቲ ኹሉ ክብሩ ከምሓደ ካብኣቶም ከምዘይተኸደነ እብለኩም ኣሎኹ” (ማቴ 6፡28-29)። እቲ ንገዳማት (በረኻታት) ብኣእዋም፡ ብጨናፍር፡ ብዕምባባታት፡ ዕምባባታት ብዘለዎ ተፈታውነት ማዕሪጎም ከምዝነብሩ ገይሩ ዘሎ ኣምላኽ ኣብሊጹ ደኣ ይከድነናን የጸብቐናን እምበር ዕሽሽ ኣይብለናን እዩ። ንጽባቔና ካብ ኣምላኽ ንድለዮ ናብቲ ዝኸድነና ኣምላኽ ንቕረብ፡ ካብ ጭንቀት ድማ ንርሓቕ።

   “ምእንቲ ክትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካበይ ክትዕድግ፡ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ከይቅላዕን ክትክደንን ከኣ ጻዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ነዕይንትኻ ክትኮሓለሉ’ውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እምዕደካ ኣሎኩ፡”  ራእ. 3፥18።

      ብናይ ዘመንና ውግእን ወረ ውግእን ኣይንጨነቕ፡ ናብቲ “ተመለሱኒ” ዝብል ዘሎ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣምላኽና ነንቃዕርር ኣብኡ ብዙሕ ሰላም ኣሎ። “ሰላም እሓድገልኩም ኣሎኹ ሰላመይ’ውን እህበኩም ኣሎኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘሎኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን፡ ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሁ” (ዮሐ. 14፥27)።

    ብስድራቤታዊ ድሕረ ባይታን ህልው ኩነታት ቤትናን ብዛዕባ መውስቦናን መጻኢ ሓዳርን ፍሬናን’ውን ኣይንጭነቕ። እቲ ንናይ ቅዱሳን መውስቦን ሓዳርን ዝባረኸ ኣምላኽና ንናትና’ውን ክባርኽ እዩ። ስለዝተዓጽወ ማሕጸን’ውን ኣይንጨነቕ። እቲ ንማሕጸን ሐና ኣደ ነቢይ ሳሙኤል ዝኸፈተን ንነቢይ ሳሙኤል ንኽትወልድ ዝገበረ ሕያው ኣምላኽ እግዚኣብሔር ክኸፍተልና እዩ (1 ሳሙ1፡20)።

      ኣብ ክርስቲያናዊ ሕይወትና ፈተና ስለዝበዝሕ ደጋፊና ዝበልናዮ ስለ ዝነውነወና፡ መዓይይትና ዝበልናዮ ስለ ዝጠለመና፡ ኣይንጨነቕ፡ “ኣቱም ፍቁራተይ ከም ሓዊ ዝባላዕ ፈተና ክረኽበኩም ከሎ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኮይንኩም ኣይትገረሙ፡ ንሱ ብግርማ ኪግለጽ ከሎ ባህ ኪብለኩም እዩ’ሞ ኣብ ስቓይ ክርስቶስ ክትካፈሉ ከሎኹም ተሓጎሱ” (1ጴጥ 4፥12)።

      ኣብዚ ክርስቶሳውያን ተባሂልና ኣባጊዕ ክርስቶስ ብምዃን ኣብ ትሕቲ ጉስነት እግዚኣብሔር እንነብረሉ ዘሎና ዘመነ ምሕረት “እንታይ ክንበልዕ ኢና፧ እንታይ ክንሰቲ ኢና፧ እንታይ ክንክደን ኢና፧” እናበልና ክንጭነቕ ኣይጊዜኡን እዩ፡ ዘርብሕ’ውን ኣይኮነን፡ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ዘሎ ነቕልበሉ” እምበኣርከ እንታይ ክንበልዕ ኢና፧ እንታይ ክንሰቲ ኢና፧ እንታይ ክንክደን ኢና፧ ኢልኩም ኣይትጨነቑ። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ’ውን ይደልይዎ እዮም፡ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስቱን ጽድቁን ድለዩ፧ እዚ ኩሉ ድማ ኪውሰኸልኩም እዩ’’። “ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ደኣ ይፈለጥ’ምበር ብገለ’ኳ ኣይትጨነቑ፡” ይብለና (ፊሊ. 4፡4-6)።

 ስለዚ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን፡ ብሓቂ ነቲ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚእብሔር ኣምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ  ብንጹህ ልቢ ንስዕብ እንተድኣ ሃሊና ኩሉ ሽግርን መከራን፡ ጭንቀትን ካባና ባዕሉ ከርሕቐልና ምዃኑ ኣሚና ኣብኡ ተወኪልና ክንነብር ደኣ እምበር ብገለ እኳ ክንጭነቕ ኣይግበኣናን እዩ።   

   እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ጭንቐት የርሕቐልና፡ ሰላሙን ጸጉኡን ድማ የብዝሓልና። ኣሜን!

     ስብሓት ለእግዚኣብሔር

     ወለወላዲቱ ድንግል

     ወለመስቀሉ ክቡር

           ኣሜን!

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.