Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ኢድ ሰራሒት ጸናሒት

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

                  ኢድ ሰራሒት ጸናሒት

          m ሓደ ግዜ ክልተ  ኣጣል ኣብ ሽው ዝበለ ገደል  ብሓንቲ ኣዝያ ጸባብ መገዲ ክሓልፋ እንከለዋ  ጎፍ ንጎፍ ተራኸባ። እቲ ዝተራኸብሉ መገዲ ኣዝዩ ጸቢብ ስለ ዝነበረ  ንድሕሪት ክጥወያ እንተ በላ’ውን ከጥውየን ዝኽእል ኣየነበረን። እንተኾነ ክልቲኣን እተን ኣጣል ትሑታት ስለ ዝነበራ  እታ ሓንቲ ነታ ካልኣይቲ “ድሓን ጸገም የለን ኣነ በጥ ክብል እየ እስኪ ከኣ ነዓይ ረጊጽኪ ተሓልፊ ብድሕሪኡ ኣነ ብድድ ኢለ መገደይ ይቕጽል” በለታ። እታ ካልኣይቲ ከኣ  “ኣይፋልክን ኣነ እየ በጥ ክብል ዘለኒ እስኺ ከኣ ንዓይ ረጊጽኪ ተሓልፊ ሽዑ ኣነ ብድድ ኢለ ይቕጽል” በላታ። ከምዚ እለን ስጋይ ስጋኺ ተባሃሃላ። ብዝኾነ ተሰማምዔን እታ ሓንቲ ኣብታ ኣዝያ ጸባብ መገዲ ተጋዲማ በጥ በለት እታ ካልኣይታ ከኣ  እናተሰከፈት ረጊጻታ ሓለፈት።  እታ ኣብ መሬት በጥ ኢላ   ዘሕለፍታ ድማ ተንስእት እሞ ተመሳጊነን ነናብ መገደን ቀጸላ። እንተኾነ  ነዊሕ ከየከደት እታ ሓንቲ ዕድል ኣይገበረትን ካልእ ትዕቢተኛ ጤል  ጎፍ ንጎፍ ረኸበታ።  ወዮ ኣቐዲማ በታ ጸባብ መገዲ ዝሓለፈት ጤል ስምምዕ እንተ ኣሎ ጸገም ከምዘየለ አተረዲኣ ነታ ትዕቢጠኛ ጤል ሰላም ክትብላ ቅርብ በለት እሞ እታ ጥዕቢተኛ ከኣ ኣሕልፍኒ ኢላ ኣጉባዕብዐትላ።  እታ ትሕትና ዝዓጠቐት ጤል ከኣ “እዛ መገዲ ከምዛ ትርእያ ዘለኺ ኣዝያ ቀጣን እያ ንዒ ድኣ ተሰማሚዕና ንሕለፋ” ኢላ  ኣቐዲማ ከምይ ገይራ ከም ዝሓለፈት ኣዘንተወትላ።  ወዮ ንዓይ ይጥዓመኒ፡ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቆላ በሃሊት ትዕቢተኛ ጤል ግን “ንስኺ በጥ በሊ እንተደሊኺ እምበር ኣነስ ኣይብልን እየ ኢላ” ምስምማዕ ኣበየት። ብዝኾነ  እታ ኪኖ ሽግር ራሕዋ ከም ዘሎ እትኣምን ብዓልቲ ዕላማ ጤል ግን “በሊ ድሓን ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ረጊጽክኒ ሕለፊ” ኢላ በጥ ኢላ ኣሕለፈታ። ካብቲ በጥ ኢላትሉ ዝነበረት ኣዝዩ ጸቢብ መገዲ ተሲኣ ከኣ ብድድ ኢላ መገዳ ብምቕጻል ናብቲ ዝደለየቶ ቦታ በጽሐት። ልምሉም ሳዕራን ርስሓት ዘይብሉ ጽሩይ ማያን እና ሰተይት ከኣ ነበረት።  እታ ትዕቢተኛ ጤል ግን “ኢድ ሰራሒት ጸናሒት” ከም ዝበሃል መገዳ እናቀጸለት እንከላ ነቲ ገደል ከይወድኣቶ ካልእ ካብኣ ሕልፍ ዝበለት ብትዕቢት ዝተወጠረት ጤል ረኸበታ። “ኣሕልፍኒ፡ ኣሕልፍኒ” ተበሃሂለን ከኣ ተደፋፍኣ ተተሓሒዘን ድማ በቲ ሽው ዝበለ ገደል ጸዲፈን  ክልቲኤን ሞታ።  

 ክቡራት  ህጻናት ካብዛ ዛንታ እንታይ ተማሂርኩም፧

ስብሃል ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!!!  

Leave a reply