Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

“ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ ኢዩ !!” ሮሜ 8፡28/ KULU ZKONE NSENAY EYU (ROMIE 8;28)

     በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!                             

                                   ሓጺር ዛንታ

                    “ኩሉ ዝኾነ ንሰናይ ኢዩ !!” ሮሜ 8፡28

   ተመስገንቀደም ዘመን ኣብ ሓደ ዓዲ ዝነብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ነበሩ። ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረት ዓዲ ድማ ሓደ ዓብይን ጨካንን ንጉስ ነጊሱ ነበረ። ኣብቲ ዓዲ’ውን ክልተ ኣዕሩኽ መንእሰያት ፍርሓት እግዚኣብሔር ዝነበሮም ነበሩ። እቲ ሓደ ተኽለማርያም እቲ ሓደ’ውን ሃይለሚካኤል ይበሃሉ። እቲ ንጉስ ነዞም ክልተ መንእሰያት ኣዕሩኽ በቲ ዝነበሮም ትሕትናን ለውሃትን ኣብ ደቂ ንሰባት ዝነበሮም ፍቕርን ኣኽብሮትን ኣብቲ ዓዲ ዝነበሮም ተፈላጥነትን እናዓበየ ክኸይድ ምስረኣየ ኣይተሓጎሰን፡ ኣብ ሊዕሊኦም’ውን ቅንኢ ኣሕደረ። ብዝተፈላለየ ነገራት ከሳቅዮም ድማ  ጀመረ። እቶም ኣዕሩኽ ግን ኣብቶም ደቂ ዓዲን ኣብ ልዕሊኦም ዝወድቕ ዝነበረ ስቓይ ከይዓጀቦም ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበሮም እምነት ብዘይ ምጉዳል ንኹሎም ተቐማጦ እታ ዓዲ  “ኣጆኹም ኩሉ ዝኾነ ንሰናይና እዩ” እናበሉ የጻናንዕዎም ነበሩ። እቶም ህዝቢ እውን ነቲ ትምህርቶም ይቕበልዎን ብእኦም ይጸናንዑን ነበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ንጉስ ምስ ኣገልገልቱ ተማኺሩ ነቶም ክልተ መንእሰያት ክቐትሎም መደበ። እቶም ኣዕሩኽ ነዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ቅድሚ ዓድን ህዝብን ካብ ንቕተል እግርና ናብ ዝመርሓና ንኺድ ብምባል ኣርሒቆም ክጠፍኡ ወሰኑ። ነቶም ህዝቢ ኩሉ ዝኾነ ንሰናዮም ምዃኑ ኣብ ወርቐት ጽሒፎም፡ ንመልኣኽ እግዚኣብሔር ቀቅድሚኦም ክመርሖም ተማሕጺኖም ጉዕዝኦም ጀመሩ። ድሕሪ ብዙሕ ጉዕዞ ማይ ጸምኡ መግቢ’ውን ደለዩ። እንተኾነ ግን “ኩሉ ንሰናይ ኢዩ” ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ተስፋ ኣይቆረጹን። መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎ ይኣምኑ ነበሩ። እግዚኣብሔር ንባርይኡ ከም ዘይጭክን ሕያዋይ ጓሳ ምኻኑ ኣጸቢቆም እዮም ዝፈልጡ ነይሮም። ኣብ ክርስትና ብዙሕ ሽግር መከራ ጸበባን ከም ዘሎ ካብቶም ዝሓለፉ ኣቦታቶም ተማሂሮም ኢዮም። ኣብ ጉዕዞ ስደት ነቢያት ሓዋርያት ስደት ቅዱሳን ኣቦታቶም እናዘከሩ ይጓዓዙ ነበሩ። ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ጉዕዞ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዘፍርሕ ጫካ በጽሑ። ብማዕዶ ከኣ ሓንቲ ዓዲ ትረኣዮም ነበረት ናብቲ ዱር ምስ ኣተዉ ጉድጓድ ጸንሖም እቲ ጉድጓድ መውጽእን መውረድን ኣይነበሮን ብጣዕሚ ውሽጢ ስለዝነበረ ክኣትዉ ኣይከኣሉን። ኣብ ውሽጢ’ውን ሳንዱቕ ዝኣረገ ዝመስል ይረኣዮም ነበረ። ኣውጺኦም ክርእይዋ ደለዩ ግን ኣይከኣሉን። ከውጽዋ እንተ ኮይኖም መእተዊ ክረኽቡ ኣለዎም። ተጣቢቦም ግን በቲ ኣብቲ ጫካ ዝነበረ ዝተተሓሐዘ ኣግራብ ልሕጺ ልሒጾም ለቓቂቦም ገመድ ኣምሰልዋ። ተኽለማርያም ኣነ ክኣቱው ኢየ በለ። ሃይለሚካኤል ግን ኣይፋልካን ኣነ እየ ዝኣቱ ኢሉ ኣበዮ፣ ሃይለሚካኤል ክኣቱ ከኣ ተሰማምዑ። በቲ ዝሰርሕዎ ገመድ ሃይለሚካኤል ንውሽጢ ኣተወ። ነታ ሳንዱቕ እንታይ ምዃና ኣይረኣያን ግን ከባድ ነበረት። ሃይለሚካኤል ኣብ ውሽጢ ነታ ሳንዱቕ ሒዝዋ ሃይለማርያም ኣብ ላዕሊ ክስሕብ ክብል እታ ገመድ ተበትከት እሞ ኣዝዮም ሰንበዱ ግን ከኣ ተስፋ ኣይቆረጹን። ተኽለማርያም እንደገና ገመድ ክሰርሕ ሓሰበ ካብቲ ተጠናኒጉ ዝነበረ ነኣሽቱ ኣግራብ ክቆርጽ  ንእሽቶ በሊሕ እምኒ ኣምጺኡ ክቆርጽ ጀመረ። ኣብ ሞንጎ ግን ዓቢ እምኒ ስለ ዝረኣየ ከምጽእ ምስ ከደ ከልዕላ ክብል ኢዱ ተቐርጢሙ ዓባ ዓባይቶኡ ተቆርጸት ብዙሕ ደም ፈሰሰ ካብ ክዳኑ ጨርቂ ቀዲዱ ኣሰረ ኢዱ ከተስርሖ ኣይከኣለትን ሃይለሚካኤል ኣብ ታሕቲ እዚ ዝኾነ ንሰናይ ኢዩ እግዚኣብሔር ጸድፊ ይፈጥር መደያይቦ ከኣ ይገበረሉ፡ ሕጂ ከኣ ኪድ ናብታ ትረኣየካ ዘላ ዓዲ ኬድካ ገመድ ኣምጽእ በሎ። ተኽለማርያም ሕራይ ኢሉ ቃንዝኡ ተጻዊሩ ጉዕዝኡ ጀመረ። ኣብ’ቲ ዓዲ ምስ በጽሐ ግን ፍሉይ ነገር እዩ ኣግጢምዎ፡ ከም ዝሓሰቦ ኣይጸንሖን። እቶም ዓዲ ኣክዳድንኦም ኮነ ኩሉ ስርሓቶም ሪኢይዎ ዘይፈልጥ ኢዩ ነይሩ። ናብ ጣኦት ክሰግዱ ጸንሕዎ ኣዝዩ ሰንቢዱ ሰብ ዘይኮኑ ኣራዊት ኮይኖም ተሰምዖ። እቶም ዓዲ’ውን ምስ ረኣይዎ ተገረሙን ተደንቁን ባህ’ውን በሎም፡ እዚ ከኣ ኣብቲ ዓዲ ጋሻ ሰብ እንተ መጺኡ ናብ ጣኦቶም መስዋእቲ የቅርብዎ ስለዝነበሩ እዩ። ንተኽለማርያም ምስ ረኣይዎ ተሓጎሱ። እቲ ንጉስ እንታይነቱ ከይፈለጠ ከይሓተተ ነቶም ኣገልገልቱ ናብቲ ጣኦት መስዋእቲ ክገብርዎ ኣዘዞም ዝገብሮ ኣይነበረን ተሰኪሞም ወሰድዎ ኣብ ቅድሚ ጣኦት ኣቆምዎ ሽዑ ንጉስ ነቶም ኣገልገልቱ ጣኦተይ ጎዶሎ ኣካል ዝኾነ ሰብ ስለ ዘይቅበል ቅድም ፈትሽዎ በሎም። ፈትሾም ከኣ ኣብ ኩሉ ኣካሉ ጎደሎ ኣይረኸብሉን። ነታ ኣብ ኢድ ዝነበረት እሳር ምስ ፈትሕዋ ግን ዓባይ ዓባይቶኡ ኣይነበረትን። እቲ ንጉስ ሓሪቑ ጨደረ ጉሃየ እንታይ ከም ዝደለየ ሓቲትኩም በታ ዝመጻ ኣፋንውዎ በሎም። ተኽለማርያም ብጀካ ዱልዱል ነዊሕ ገመድ ካልእ ኣይሓተተን ከምቲ ዝደለዮ ሃብዎ። ንሱ ከኣ ገመዱ ሒዙ ናብ ዓርኩ ገስገሰ፣ “ኩሉ ዝኾነ ነገር ንሰናይ ኢዩ” ከኣ በለ። “ኣነ ኢደይ ዝተቆረጽኩ ዓርከይ ናብ ጉድጋድ ዝጠሓለ ንሰናይ ኢዩ”። “ዓርከይ ምሳይ እንተ ዝህሉ ምሞተ ነይሩ፡ ኣነ’ውን ኣጻብዐይ እንተ ዘይቁረጽ ምሞትኩ” እናበለ ብስራሕ እግዚኣብሔር እናተገረመ ናብ ዓርኩ በጽሐ። ንዓርኩ በታ ገመድ ስሒቡ ካብቲ ጉድጋድ ኣውጽኦ። ኩሉ ዘጋጠሞ ምስ ነገሮ ኣዝዩ ተገረመ። ንኣምላኽ እናኣመስገኑ ድማ ነታ ሳንዱቕ ፈትሕዋ ኣብ ውሽጣ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ጸንሖም።  ብዙሕ ወርቂ ረከቡላ እሞ ብስንባደ ነንሕድሕዶም ተጠማሚቶም ስቕ በሉ። ሾኡ ሃይለሚካኤል ካበይ መጺኡ እዚ ኩሉ ወርቂ በለ። ስራሕ እግዚኣብሔር ስለዘይንፈልጥ ንኪድ እዚ ሒዝና ዓዲ ንእቶ ተበሃሃሉ። ንኹሉ  ማይ ጽምእን ጥምየትን ጸሓይን ንፋስን ሓሊፎም ዓዲ ኣተዉ። እቲ ንጉስ ነቶም ዓዲ ኣኪቡ “ነቶም ክልተ መንእሰያት ተምጽእዎም ወይ ከኣ ብዙሕ ወርቂ ተምጽኡ እንተዘይኮይኑ ንምልእቲ ዓዲ ከጥፋኩም ኢየ” እናበለ ከፈራርሖም ጀመረ። እቶም መንእሰያት ኣብ ቀልቀል ናይቲ ዓዲ ተሓቢኦም ኩሉ ይከታተልዎ ነበሩ። ኣብ መንጎ ጸጥታ ምስ ሰፈነ ክልቲኦም ብድፍረት ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝነበሩ ወጺኦም ሳንዱቖም ሒዞም ናብቲ ንጉስ ዝነበሮ መድረኽ ደየቡ ኩሉ ህዝቢ በቲ ኣጋጣሚ ሰንበዱን ተገረሙን። ተኽለማርያም ብድፍረት ድምጹ ዓው ኣቢሉ “ስምዑ ኣቱም ህዝቢ ኣይትፍርሁ ነቲ ንስጋን ንነፍስን ዝቐትል እምበር ነቲ ንስጋ ጥራይ ክቐትል ዝኽእል ኣይትፍርሕዎ” በሎም። ነቲ ንጉስ’ውን “ስማዕ ንጉስ ነዚ ህዝቢ ኣሳቒኻ እትረክቦ ነገር እንታይ ኢዩ፧ጽባሕ ንግሆ ከምቶም ዝሓለፉ ክትሓልፍ ምዃንካ ኣይትረስዕ፡ ቅድሚ ምማትካ ግን ግብሪ ጽድቂ ግበር ንእግዚኣብሔር ፍራህ፡ ምስ ህዝብኻ’ውን ተሰማማዕ” ኢሉ ብትብዓት ዓው ኢሉ ተዛረበ። ሕጂ’ውን ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን። ሃይለሚካኤል ነቲ ጸጥታ ሰዓሮ። ነቲ ንጉስ’ውን “ኣነን ዓርከይን ፍቕድካ እንተ ኮይኑ በጃ እዚ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና” በሎ። እቲ ዘጋጠሞም ነገራት’ውን ኩሉ ገለጸሎም እቲ ዝሓለፈ ኩሉን እዚ ዝግበር ዘሎ’ውን ንስናይና ኢዩ በሎም። ምስ ዓርኩ ተሓጋጊዞም ነታ ሳንዱቕ ናብ ንጉስ ኣቕረብዎ እቲ ንጉስ ኣዝዩ ሰንበደ ብጣዕሚ ውን ሓዘነ ከይተረደኦ ብክልተ የዕንቱ ንብዓቱ ኮረር ኮረር. . . .ኮ. . .ረ. . . .ር. . . . እናበለ ናብ ምዕጉርቱ ወረደ። “እዞም ነኣሽቱ መንእሰያት ንእምነቶምን ንህዝቦምን ክሳብ ክንድዚ ህወቶምን ማእለያ ዘይብሉ ወርቆምን የሕሊፎም ዝሃቡስ ኣነ’ኸ ንህዝበይ ዘይድንግጸሉ መንገዲ እንታይ ኣሎ፧” ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኢዱ ነስአ ይቅሬታ’ውን ሓተተ። ነቶም መንእሰያት ድማ ሓቒፉ ሰዓሞም። ነቲ ወርቂ’ውን ኣታዊ ንህዝቢ ከም ዝህቦም ቃል ኣተወሎም። ብኣምላኾም’ውን ኣመነ። እቶም ህዝቢ “ብሓቂ ኩሉ ንሰናይና ኢዩ” ኢሎም ብሓደ ድምጺ ኣድመጹ። ብስራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናተገረሙን እናኣመስገኑን ድማ ነናብ ቤቶም ብሰላም ከዱ።  

ስለዚ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ዝመጸ እንተ መጸ ኩሉ ንሰናይና  ምኳኑ ፈሊጥና  ኣብታ ጽንዕትን ዘይትናወጽን ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖይና ጸኒዕና ክንነብር ይግበኣና።  እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ብጸግኡ ይደግፈና ኣሜን!!!

     ካብ መጽሄት ነገረ ቅዱሳን ቁ.1 ቤ/ት/ሰ/ቅ/ሚካኤል ኣሽዱድ ዝተወስደ ስነጽሑፍ!

                 ስብሓት ለእግዚኣብሔር

                ወለወላዲቱ ድንግል

                ወለምስቀሉ ክቡር

                       ኣሜን!

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.