Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

ፈራህ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

ቀዳሞት ኣቦታትና መጽሓፍዊ ዝኾነ ምስላ ክምስሉ ከለዉ “ፈራሕ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ ” ይብሉ ነበሩ።ግና ነዚ ዕዉር ዝብል ቃል ከመይ ዝበለ ዑረት እዩ ናብ ዝብል ሕቶ ክንኣቱ ከሎና ዕዉር ዝበሃል ምንምኳ ዓይኑ ጠፊኡ ምርኣይ ስኢኑ ዝነብር ሰብ ጥራይ ዝመስሎም ይህልዉ ይኾኑ፡ግና ዕዉር ዝባሃል ውሽጣዊ ዓይነ ልቦንኡ ዝጠፍኤ፡ዝሓለፈን ዝመጽእን ዘይሓስብ ብትምህርቲ ዘይፍወስ ዑረት ልቢ ክነብሮ ከሎ እዩ እምበር ፡ኣፍኣዊ ዓይኒ ስኢኖም ውሽጣዊ ዓይኒ ዘለዎም ካብ ርእሶም ሓሊፎም ብትምህርቶምን ብፍልጠቶምን ነቶም ዓይኒ ኣሎና ዝብሉ ዝመርሑ ብዙሓት እዮም። ኮኾብ ዝመስል ኣፍኣዊ ዓይኒ ዘሎዎም ሰባት ብ ኣጻብዖም ክፍርሙ ከለዉ ኣፍኣዊ ዓይኒ ዘይብሎም ውሽጣዊ ዓይኒ ዘለዎም ግና ብኢዶም ጽሒፎም ብኢዶም ዘንብቡ ብሒደቱ ዝፍቀዱ ኣይኮኑን።በዚ ዝተዋህቦም ውሽጣዊ ዓይነ ልቦና እውን ተማሂሮም ክሳዕ ፕሮፌሰርነት ዝበጽሑ ከምዘለዉ ብዓይንና ንርኢ ኣሎና። እንተኾነ ግዳ ጥዑይ ይኹን ዓይነ ስዉር በቲ ዝተዋህቦ ጥበብ ዘይምምሃሩ እዩ።

ፈራሕ ኣይጸድቕ ፡ዕዉር ኣይነድቕ ተባሂሉ ክልተ ኣርእስቲ ሒዙ ኣሎ።እዚ ኣቶም ካኣ ፈራሕን ዓይነ ስዉርን ዝብሉ እዮም።ዓይነ ስዉር ከመይ ምዃኑ ተዛሪብና ኣሎና ፡ሕጂ ፈራሕከ ናብ ዝብል ንኸይድ።ፍርሃትን ትምህርትን ክልቲኦም ፈጺሞም ዝተራኸብሉ መገድን ዝቀራረብሉ ዝምድናን የብሎምን።ኣዝዮም ዝተረሓሓቑ እዮም፡ንምንታይ እንተ ተባህለ ዝተማህረን ብስነ ጥበብ ዝበሰለን ሰብ ምንም እኳ እንተ ተማህረን ብጥበብ እንተ ተራቐቐን እንተኾነ ግና ፍርሃት እንተድኣ ሃልይዎን ብፍርሃት ዝተዋሕጠ እንተ ድኣ ኮይኑን ነቲ ብሱል ብርሃን ትምህርቱ ናብ ሰብ እንተ ዘይተሓላሊፍዎ ኣብ ትሕቲ ስጉርፍኦ ከምዘሎ መብራህቲ እዩ ዝቑጸር እምበር ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ተቐሚጡ ብብርሃኑ ከም ዘገልግል መብራህቲ ኣይኮነን።ንኣብነት ላምባ ነዳዲ እዩ ግና ማይ እንተ ድኣ ተሓዊስዎ ጭልምልምል ክብል እዩ ዝርኤ ።ፍጹም ብርሃን እና ሃበ ንሰብ ከገልግል ኣይክእልን’ዩ። መንፈስ ፍርሃት ዝሓደሮ ልቢ እውን ካብዚ ዝኸፍኤ እምበር ካብዚ ዝሓይሽ ኣይኮነን። ብፍርሃት ስለ ዝወሓጥ እቲ ብርሃን ትምህርቱ ተኸዲኑን ተዓጺፉን እዩ ዝነብር፡ ግና መጽሓፍ ሞያን ቁም ነገርን ክፍለጥ ዝኽእል ተገሊጹ ክንበብ ከሎ እዩ።ዘይተነበ እንታይ ምዃኑ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ምሁር እውን ዝኣክል ትምህርቲ ተማሂሩ ከብቅዕ ብዝግባእ ናብ ህዝቢ እንተ ድኣ ዘይተሓላሊፍዎ ኣብ ልቢ ምእመናን ተዘሪኡ ክበቁልን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ትምህርቲ ሃይማኖትን ከፍሪ ኣይክእልን’ዩ።ብፍርሃት ቀምሲሉን ጸምልዩን እዩ ዝተርፍ። ሓደ ምሁር እየ ዝብል ሰብ ብዕላምኡ ጸኒዑ እንተ ዘይሰሪሑን በቲ ሕዚዎ ዘሎ ሞይኡ ዘይተ ኣማመን እንተድኣ ኮይኑን ብ ኣእምሮ ሰብ ተመሪሑ እንተድኣ ከይዱ ናዩቲ መራሒኡን መኻሪኡን ኣገልጋሊ እዩ ወይ ናቱ ግዙእ እምበር ርእሱ ብርእሱ ተኣማሚኑ ቤቱ ዘመሓድር ሰብ ከምዘይኮነ እዩ ዝእመን።ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን “ዘይገብራ ለሓጢኣት ገበራ ውእቱ ለሓጢኣት ፡እቲ ሓጥያት ዝሰርሕ ናይ ሓጥያት ባርያ እዩ ዝኸው”(ዮሃን8፡34) ኢሉ ኣሎ።

ኣየ ሰብ! ኣየ ሰብ ኮንቱ ሰይጣን ዝኣክል ጸላኢ ፡ገሃነመ እሳት ዝኣክል በላዒ ፡ሲኦል ዝኣክል ጉድጓድ ፡ሓጥያት ዝኣክል እውን ጉድ ረሲዕካ ነቲ ሞትን ሂወትን ሓውን እሳትን ኣብ ኢዱ ዘሎ ኣምላኽ ሓዲግካ ንሰብ ክተቐይምን ንእግዚኣብሄር ክተሐዝን ምንባር ብሓቂ ተፈጥሮኻ ምዝንጋዕ እዩ።እወ ሕጂ እውን ነቲ መሰታን ተመጣጣንን ዘይርከቦ ጸበባ ሰብ ዘቃልል ሽግር እውን ዘወግድ ዝተዓጽወ ዘርሑ ልዑለ ባህርይ እግዚኣብሄር ረሲዕካ ልቡ ብዝሓሰቦ ኣፉ ብእተዛረቦ ዝኸይድ ሰብ ናይ ብሓቂ ህሉው እዩ ክበሃል ኣይክእልን እዩ።ምክኛይቱ ድም ህሉው ከሎ ዝሞተ እዩ፡ኣብ ልዕሊ መሬት ከሎ እውን ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝተቐብረ እዩ።ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝበለ ሕማም ዝተፈተነ መድሃኒቱን ዘይጠራጥር ፈውሱን እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ ምባል ጥራሕ እዩ።እወ ዘሎና መልሲ ካልኣይን ሳልሳይን ዘይብሉ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝብል ምሕጽንታ ጥራሕ እዩ።

ናይ ጎይትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እውን እዚኣ እያ ማሌት ናብ ፈተና ከይትወድቁስ ጸልዩ እግዚኦ መሓረና በሉ(ማቴ26፡41)።ኩሉሳዕ ካብዚ ብምቕጻል እውን ንሓደ ሰብ ተጸራሪ እንተ ድኣ ተላዒልዎ ብዘይካ ጾምን ጸሎትን ክወጽእ ወይ ድማ ክርሕቕ ከምዘይክእል ብምምልካት “ወይወጽእ ዝንቱ ዘመድ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት፡ናይዚ ዓይነት እዚ ዓሌት ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ክወጽእ ኣይክእልን እዩ።”ይብል።(ማቴ17፡21)።ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓለም ፍቱን መድሃኒት እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉን ብመድሃኒትነቱ ድማ ዘጠራጥርን እግዚኦ መሓረኒ ክርስቶስ ዝብል እዩ።እግዚኣብሄር ብ ኣምላኻዊ ቃሉ ረከብክዎ ለዳዊት ገብርየ ብእሴ ምእመነ ዘከመ ልብየኢሉ ዝመስከረሉ ቅዱስ ዳዊት እውን ነዚ እግዚኦ ዝብል ወርቃዊ ቃለ ተማህጽኖ ብምግንዛቡ እዩ።እንሆ ኣብዛ ብስሙ ዳዊት ተባሂላ እትጽዋዕ መጽሓፉ ጥራይ ካብ 197 ግዜ ንላዕሊ “እግዚኦ እግዚኦ ” እና በለ ጠቒስዋ ይርከብ።እዚ ካኣ እግዚኦ መሓረና ማሌት ካብ ክንደይ ፈተና ዝስውርን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ዝከላኸል ምኻኑ ብምግንዛቡን ብምርድኡን እዩ።ስለዚ ንሕና እውን ናይ በዓል ቅዱስ ዳዊት ኣሰር ብምስዓብ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ካብ ማሌት ድሕር ኣይንበል።ነዚ ድማ መድሃኔኣለም ክርስቶስ ዘነቓቕሕ ቅዱስ መንፈስ ይልኣኸለና።ኣሜን።

ምንጪ- መርጌታ ክነፈርግብ ማርቆስ (ነሃሴ 2002) ኣስመራ

ወስብሃት ለእግዚኣብሄር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን።

 

Sorry, comments are closed for this post.