Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፫/3 ሰነ ዕረፍታ ለቅድስት ማርታ/The death of st. Martha

/3 ሰነ ዕረፍታ ለቅድስት ማርታ

   በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ  ቅዱስ ኣሃኡዱ ኣምላክ ኣሜን!

   ቅድስቲ  ማርታ  ወለዶኣ ካብ  ሃገር ምስሪ (ግብጺ)  ኮይኑ ወለዳ ኣዝዮም ሃብታማት  ነበሩ። ንሳ ካብ ንእስነታ ኣትሒዛ  ዝሙትን ርኽስተን ተፍቅር ነበረት።እቶም  ደቂ እቶም  ሽማሙንቲ  ናይታ  ሃገር እውን  ብሕቡእ ናብኣ  እና መጹ ምስኣ ይዝምዉ ነበሩ። ግብራ  ምስ ተጋህደ ከኣ  ነቲ ዝሙት ኣጸቢቓ  ኣግሃደቶ ፡

ሓደ መዓልቲ በዓል ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ  ምስ ኮነ ናብ  ቤተ ክርስቲያን  ከደት ። ናብ ውሽጢ ክትኣቱ እውን ደለየት ።  እቲ ዓቃቢ ቤተ ክርስቲያን ግና ነቲ ኣብ 1ጢሞ5፡20 ዘሎ “ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩ ከኣ እቶም ካልኦት መታን ክፈርሁ  ኣብ ቅድሚ ኩሉ ግንሓዮም ”  ዝብል ምርኩስ ብምግባር  ንኸይትኣቱ ከምዚ እና በለ ከልከላ  “ንስኺ ናብዚ ቤት እግዚኣብሔር ክትኣትዊ ኣይግብኣክን እዩ ምኽንያቱ ንስኺ ርኽስቲ  ስለ ዝኾንኪ”  በላ። ንሳ’ውን ንኽትኣቱ ለመነቶ  ንሱ ግና ክልኣ። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ማእከሎም  ባእሲ ኮነ። እቲ ኤጲስቆጶስ  ናይቲ ቤተክርስቲያን  ጫው ጫው  ምስ ሰምዐ  ነቲ ዝኾነ ክርኢ  ተንስአ  ኣብቲ ኣፍደገ  ቤተ ክርስቲያን እውን በጽሐ። እቲ ኤጲስቆጶስ ንማርታ ምስ ረኣያ ከምዚ በላ  “ቤት እግዚኣብሔር ንጹሕን ቅዱስን ምኻኑ ትፈልጢ  ኢኺ፡ ንስኺ ርኽስቲ ከኣ ክትኣትዊ ኣይፍቀደክን እዩ” በላ ።

ማርታ ከኣ  እና በኸየት  “ናብዚ ርኹስ ግብሪ ኣይምለስን  እየ፡ ንስኻ እንድሕሪ ተቐቢልካኒ  ከኣ ተነሲሐ መነኮሳይት  ክኸውን እየ” በለቶ። እቲ ኤጲስቆጶስ ድማ ኩሉ ሃብትኺ፡  ስልማትክን  ንብረትክን ኣብ ቅድሜኺ ብሓዊ ምእንቲ ክነንድዶ  ናብዚ እንተ ዘይ ኣምጺእክዮ ኣይኣምነክን እየ በላ። ንሳ ድማ ቀልጢፋ ናብ  ቤታ ብምኻድ ኩሉ ንብረታን፡ ብዙሕ ዝዋግኡ ስልማታን  ኣምጺኣ ነቲ ኤጲስቆጶስ ሃበቶ። ንሱ ከኣ ነቲ ኩሉ ንብረታ  ኣብ ቅድሚኣ ከንድድዎ  ኣዘዘ። ንሳቶም እውን  ከምኡ ገበሩ።

ድሕሪ እዚ ጸጉሪ ርእሳ ብምልጻይ ከኣ ኣልባስ ምንኩስና  ኣልበሳ።ኣመንኪሱ ከኣ ናብ ደብረ ደናግል ለኣኻ።   ንሳ ድማ ኣብቲ ደብሪ   ዓቢይ  ገድሊ ተጋደለት። ንሳ ንነፍሳ ከምዚ እና በለት  ትግስጻ ነበረት 

“ኣብዚ ብኣእማንን ዕንጸይትን ጭቃን ዝተሰርሐ ቦታ እንተ ዘይተጋዲልኪ  ኣብቲ ናይ ማሕደር ብርሃን ሰማያት ድኣ  ከመይ ክትኮኒ ኢኺ ፧ መን እዩኸ ኣብኡ ዝወሓሰኪ፧ እንታይ ክገብሩኺ እዮም፧ መን’ዩኸ  ምእንታኺ ዝልምን ፧ ኦ ጎይታይ ካብቲ ዓቃቢ ቤተ ክርስቲያን እኳ ሕፍረት ክጸውር እንተዘይተኻእለኒ፡ ጂ ግና ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻን  ቅዱሳንካን  ከይተሕፍረኒ ይልምነካ ኣለኹ ” ኢላ ትልምን ነበረት።

እዛ ቅድስት ኣደ ን25 ዓመታት ዝኣክል ንሰይጣን ክሳዕ ትስዕሮ ተጋደለት። ካብቲ ገዳም ወጺኣ ኣይትፍልጥን ነበረት። ሰናይ ገድሊ እና ትጋደለት ንእግዚኣብሔር እናኣስመረት ድማ ብ 3 ሰነ ብሰላም ዓረፈት።

ጸሎታን በረኸታን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣሜን!!!

                       ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

                       ወለወላዲቱ ድንግል

                       ወለመስቀሉ ክቡር

                           ኣሜን!

                                                                                                                                                                                                  ምንጪ  ስንክሳር 3 ሰነ

Sorry, comments are closed for this post.