Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

2/፪ ነሓሰ ዕረፍቲ ቅድስት ኣትናስያ

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

2/፪ ነሓሰን  ዕረፍቲ ቅድስት ኣትናስያ 

      atnasia   እዚ  ዕለት እዚ ቅድስት ኣትናስያ ዝዓረፈት ሉ ዕለት እዩ።  እዛ ቅድስቲ እዚኣ እዚኣ ወለዳ ካብ ሰብ ሃገረ መኑፍ ኮይኖም ኣዝዮም ሃብታማት ነበሩ፣ ወለዳ ምስ ሞቱ ሠናይ ሓሳብ ሓሰበት፣ ንሱ ከኣ ቤታ መሕደሪ መነኮሳትን ኣናግድን ንኽትገብሮ እዩ፣ ከምቲ ዝሓሰበቶ ከኣ ገበረት። ክሳብ ኩሉ ገንዘባ ዝውዳእ ከኣ ንኹሎም ኣጋይሽ ዘድልዮም እናሃበት ትቕበሎም ነበረት፣

ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ክፉኣት ሰባት ብኽፉእ ምኽሪ ናብኣ ተኣከቡ፣ በቲ ክፉእ ምኽሮም ከኣ ንሕሊናኣ ናብ ግብሪ ርኽሰት ኣዘንበልዎ፣ በዚ ምኽንያት ከኣ ነቲ ቤት መላእኽቲ ዝነበረ ገዝኣ ቤት ዝሙት ገበረቶ፣ በታ ዝተናዕቀት ግብሪ ሓጢኣት ዝመጻ ዅሉ ኸኣ ትቕበል ነበረት፣ እቶም ናይ ገዳመ ኣስቄጢስ መነኮሳት እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ሓዘኑ፣

 yoHans haxir ነቲ ብተኣዛዝነቱ ዝፍለጥ  ቅዱስ  ኣቦ ዮሓንስ ሓጺር ጸዊዖም ከኣ እቲ ዘላቶ ኩነታት ገለጽሉ እሞ ከምቲ ንሳ ሠናይ ዝገበረትሎም ነፍሳ ንምድሓን ናብኣ ከይዱ ብፍቕሪ ንኸነስሓ ለመንዎ፣

ንሱ ከኣ ሐራይ ኢሉ ተኣዘዞም እሞ ብጸሎቶም ንኽራድእዎ ተማሕጸኖም፣ ኣባ ዮሓንስ ሓጺር ከኣ ተንሲኡ ከደ እሞ ኣብ ዘላቶ ቦታ በጽሐ። ነታ ሓላዊት ማዕጾ ገዝኣ ከኣ ምምጽአይ ንጎይታኺ ንገርያ በላ፣ ምስ ነገረታ ከኣ ንግብሪ ዝሙት ዝመጸ መሰላ እሞ ተሸላሊማ ናብ ዓራት ጸውዓቶ፣

ቅዱስ ኣባ ዮሓንስ ሓጺር ካብ መዝሙር ዳዊ።- “ በትርኻን ምርኩስካን የጽንዓኒ ኣዩ። ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብርባርባ ድነ ሞት እዃ እንተ ኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህ እየ፣” መዝ 23።4፣ ኢሉ እንዳ ዘመረ ናብኣ ኣተወ እሞ ንሳ ኸኣ ኣብ ዓራት ምስኣ ኣቐመጠቶ፣

ንሱ ኸኣ ናብኣ ተኲሩ እናጠመተከምዚ በላ።- “ነቲ ናይ ቀደም ሠናይ ግብሪ ሓዲግኪ ናብዚ ክፉእ ግብሪ ዝሙት ብምምላስ ነቲ ስብሓት ዝግብኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ክሓድክዮ” በለ፣ ንሳ ዘረብኡ ምስ ሰምዐት ቀጥቀጥ በለት፣ ንሱ ከኣ ልባ ከምዝደንገጸ ኣስተውዓለ ኣሞ ርእሱ ናብ ምድሪ ደፊኡ ክበኪ ጀመረ፣

ንሳ ድማ “ስለምንታይ ትበኪ ኣሎኻ በለቶ”፣ ንሱ ድማ ከምዚ ክብል መለሰ።- “ኣጋንንቲ ኣብ ገጽኪ ክጻወቱ ይርእዮም ስለ ዘለኹ በዚ ምኽንያት እየ ዝበኪ ዘለኹ” በለላ፣ ንሳ ድማ “ሕጂ ብንስሓ እንተ ዝምለስ,ሲ ጎይታይ ምተቐበለኒ ዶ” በለቶ፣ ንሱ ድማ ”እወ ይቕበለኪ” በላ። ንሳ ድማ “ናብ ዝደለኻዮ ሰደኒ” በለቶ፣ ንሱን ከኣ “ንዒ እሞ ኣሰረ ኣሰረይ እንዳ ተኸተልኪኒ ስዓብኒ” በላ፣ ንሳ ድማ ብኡብኡ ተንሲኣ ሰዓበቶ እሞ ክሳብ ፀሓይ ትዓርብ ክኸዱ ወዓሉ ምድሪ ምስ መሰየ ንኽሓድሩ ናብ ገዳማ ኣተዉ ንሱ ከኣ።- “ኣብዚ በይንኺ ደቅሲ” በላ እሞ ካብኣ ርሒቑ ደቀሰ፣ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ጸሎቱ ወድአ እሞ ጸሎቱ ፍጽም ከብል ከሎ ኣምደ ብርሃን ወሪዱ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ከብርህ ቅዱሳን መለእኽቲ ነፍሳ ክጸሩ ራእይ ምስ ረኣየ ተንሲኡ ነብቲ ዘለቶ ከደ እሞ ሞይታ ጸንሓቶ፣ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ከኣ ብዛዕባኣ ክገልጸሉ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ፣ ናብኡ ከኣ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ”ካብቶም ብዙሕ ዓመታት ዝተነስሑ ንላዕሊ ካብታ ካብ ገዛኣ ዝወጸትላ ግዜ ጀሚሩ እግዚኣብሔር ንስሓኣ ተቐቢሉላ እዩ፣ ቅዱስ ዮሓንስ ሓጺር ከኣ ናብቶም ቅዱሳን ኣረጋዉያን ከይዱ እቲ ኩሉ ዝኾነ ነገሮም እሞ እቶም ቅዱሳን ከኣ መጺኦም ገኒዞም ቀበርዋ።

ጸሎትና በረከትን ናይ ቅድስት ኣትናስያ ኣይፈለየና ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.