Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፬/4 ለካቲት ዮሓንስ ወልደ ነጎድጓድ/ Yohannes Weldenegodguad

         በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

፬/4 ለካቲት ዮሓንስ ወልደ ነጎድጓድ

    ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ዮሓንስ ማለት ሓጎስ ርህራሄ ማለት እዩ።  ዮሓንስ ወንጌላዊ ነገዱ ካብ ነገደ ይሁዳ፡ ሃገር ስብከቱ ድማ ኤስያ  እዩ። ዮሓንስ ወንጌላዊ ታኦሎጎስ፡ ቀጽረ ገጽ፡ ፍቁረ እግዚእ፡ ዮሓንስ ወልደነጎድጓድ ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ እዩ።  ንወንጌሉ ድማ ብቋንቛ ዮናኒ እዩ ጽሒፍዎ።  ቁጽሩ ካብ 12 ሓዋርያት ኮይኑ ብጎይታ ክጽዋዕ ከሎ ወዲ 26 ዓመት ነበረ። ቅዱስ ሓዋርያ ዮሓንስ ናብታ ዕጫ ዝበጽሓቶ ኤፌሶን ብምእታው ብስብከቱ ንብዙሓት ኣህዛብ ብምእማን ንጣኦታቶም ኣጥፊኡ ኣዝዩ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ።  ነታ ብሓጢኣት  ኣኽፊኣ ዝነበረት ሃገር ካብ ኣምልኾ ጣኦት ናብ ኣምልኾ እግዚኣብሔር መሊሱ ቅድስት ሃገር ኣጸዋዓ።  ነቲ ኣጋንንቲ ዝዕንድርሉ ዝነበሩ ምኩራብ ከኣ ባሪኹን ቀዲሱን ቤተ ክርስቲያን ኣስርሓሉ።  ካብቶም ዝኣመኑ ድማ ጳጳሳትን ካህናትን ዲቆናትን ሸመሎም። ብድሕሪ እዚ ኩሎም ብጾቱ ሓዋርያት ናይ ሞት ጽዋዕ ክቕበሉ ከለዉ ሓዋርያ ዮሓንስ ብድሕሪኦም ክሳዕ መንግስቲ ዱማትያኖስ ጸኒሑ ዕድሚኡ 99 ዓመት ገበረ። ሓዋርያ ዮሓንስ ከምቶም ካልኦት ሓዋርያት ብዙሕ ስቓይ ኣይረኸበን ብንጽህንኡን ንእስነቱን ጎይታ ብዙሕ የፍቅሮ ብምንባሩ ኣብ ጎኑ ተቐሚጡ ውን መን ከምዘትሕዞ ዝሓተቶ ንሱ እዩ።  ንተኣምረ ኢየሱስ ዝጸሓፈ ውን ንሱ እዩ። ስለዚ ካብ ኩሎም ሓዋርያት ዝረቐቐን ዝተፈልየን ምስጢራት ዝጸሓፈ ሓዋርያን ዋንጌላውን እዩ።  “ቃል ብቕድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፡ እቲ ቃል ውን ኣምላኽ ነበረ ንሱ ብቕድሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብእኡ ኩሉ ተፈጥረ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብእኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን” ኢሉ ጸሓፈ (ዮሓ 1፡1-3)።  ነቲ ረቂቕ ሰማያዊ ምስጢር ስለ ዝረኣየ ከኣ ብንስሪ ይምሰል።  ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ከዕርፎ ምስ ደለየ ድማ ደስ ስለ ዝበሎ ንእግዚኣብሔር ናይ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ምስጋና ኣመስገኖ። ቃል ፈነውኡ ድማ ንህዝቢ ኣኪቡ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ መሃሮም፡ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ድማ ንሰማይ እናጠመተ ጸሎት ፈተቶ ኅብስትን ወይንን ብምዕራግ ንርእሱን ነቶም ስጋን ደምን ንምቕባል ብቕዓት ዘለዎም ኣቑረቦም።  እቶም ህዝቢ ነናብ ቤቶም ምስከዱ ከኣ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ በሉ ጉድጓድ ኮዓቱ ኢሉ ኣዘዞም። ንሳቶም ከኣ ጉድጓድ ኮዓቱ። ክዳውንቱ ቀንጢጡ ከኣ ናብቲ መቓብር ኣቐመጦ። ካልእ ሃሪ ግምጃ (ልብሰ መንግስቲ) ዝመስል ተኸዲኑ  ከኣ ኣብቲ ማእከል መቓብር ኮይኑ ነዊሕ ጸሎት ገበረ።  ኣብ መወዳእታ ጸሎቱ ድማ ከምቲ ጎይታ ” ክሳዕ መወዳእታ ምሳኹም ካባኹም ኣይፍለን እየ ዝበሎ፡ ንሱ ኣይፈለኹም ኣነ ግና ካብ ሎሚ መዓልቲ ብኣካለ ስጋ ምሳኹም ኣይነብርን እየ” ኢሉ ዘረብኡ ምስወድአ፡ ረድኡ ኣብሮክሮስን ምስኡ ዝነበሩ ኣመንትን  ንዮሓንስ ኢዱን እግሩን ስዒሞም መሪር ብኽያት እናበኸዩ ኣብቲ ውሽጢ መቓብር ገዲፎምዎ ከዱ።

 ናብቲ ዓዲ ኣትዮም ድማ እቲ ዮሓንስ ዝገበሮ ነገራት ነገርዎም።  እቶም ኣመንቲ ከኣ ንግዚኡ ናብታ መቓብር ዮሓንስ እናጎየዩ ምስከዱ እታ መቓብር ከምዘይተዃዕተት ኮይና ኣብልዕሊኣ ድማ ክዳውንቱን ኣሳእኑን ተነቢሩ ረኸብዎ። ኣብሮኮሮስን እቶም ምስኡ ዝመጽኡ ኣመንትን ድማ “ንዝግብኦ ጸጋ እትህብ፡ ንእትፈትዎዮሓንስ ካብ ሞት እተተንስእ እግዚኣብሔር ተመስገን” እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመስጊኖም ነናብ ቤቶም ተመልሱ። ጎይታ ዮሓንስ ከምዘይመውት ተዛሪቡ ነበረ (ዮሓ 21፡23)።

በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ዮሓንስ ወልደ ነጎድጓድ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን!!!

   ስብሃት ለእግዚኣብሔር

   ወለወላዲቱ ድንግል

   ወለመስቀሉ ክቡር

     ኣሜን!  

 

 

Sorry, comments are closed for this post.