Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፮/6 መስከረም ዕረፍቲ ነቢይ ኢሳይያስ(740-688 ዓ፡ዓ)/ 6th September The Death Of Isaiah

                        በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ  ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

                                ፮/6 መስከረም ዕረፍቲ ነቢይ ኢሳይያስ(740-688 ዓ፡ዓ)

    issayah ኢሳይያስ ማለት መድሃኒት፡ቅቡእማለት እዩ። ትውልዱ ካብ ነገደ ስምዖን ቁጽሩ ካብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ነቢያት እዩ።  ኣቦኡ ድማ ኣሞጽ ይበሃል።

    ብግዚኡ ዝነበረ ንጉስ ኦዝያን ይበሃል።ሊቀካህናት ድማ ኣዛርያስ። ካህን ኣዛርያስ ኣብ የማን ንጉስ ክቕመጥ ከሎ ስለምንታይ ኣብ የማነይ ትቕመጥ በሎ “ወካህን ይነብር በየማነ ንጉስ’’ እዩ ዝብል ኢሉ መለሰሉ። ካብ ልብሲ ንጉስ ልብሲ ካህን ዝበለጸ ስለዝነበረ፡ ከመይ ኢልካ ካብ ልብሰይ ዝበልጽ ልብሲ ትኽደን ብምባል እንደገና ሓተቶ “ካህናቲከ ይለብሱ ጽድቀ’’ ኢሉ መለሰሉ። ንጉስ ቅኑዕ ዘይኮነ ሕጊ ከውጽእ ከሎ፡ ጌጋ ፍርዲ ክፈርድ ከሎ ካህን ኣዛርያስ ይቃወሞን ይግስጾን ነበረ። በዚ ዘይተሓጎሰ ንጉስ ስለምንታይ ሕገይን ፍርደይን ትቃወሞ ኣነ እየ ንጉስ ክብሎ ጀመረ። “እምነ መንግስት ይዓቢ ክህነት” ካብ ስልጣን ንጉስ ስልጣን ካህን ይዓቢ ኢሉ ብጥቅስን ብጹሕፍን ኣረድኦ።  ካብ ስልጣን ንጉስ ስልጣን ካህን ዝዓቢ እንተኾይኑ ኣነውን ብኣቦይ ካብ ቤተመንግስቲ ክኸውን ከለኹ ብወገን ኣደይ ድማ ካብ ካህናት እየ ዝውለድ ኢሉ ልብሰ ተክህኖ ለቢሱ ማዕጠንቲ ሒዙ ናብ ቤተመቅደስ ኣትዩ ክዓጥን ከሎ እቲ ትኪ ኣብ ነብሱ ምስ ዓረፈ ኣብ ግምባሩ ለምጺ ወጾ። እስራኤላውያን ድማ ንዕኡ ኣውጺኦም ንወዱ ኣንገስዎ።  ኢሳይያስ ድማ ነዚ ኹሉ እንዳርኣየ እንኸሎ ከይገሰጾ ስቅ በለ።  ንርእሱ ድማ ለምጺ ወጾ፡ ሃብተ ትንቢቱ ድማ ተወስደ። ንሰለስተ ዓመትን ፈረቃን ድማ ብዘይ ሃብተ ትንቢት ጸንሐ።

    “ወእምዝ በዓመተ ሞተ ዖዝያን ንጉስ ርእክዎ ለእግዝኣብሔር ጻባዖት ዲበ መንበሩ ነዋህ ወብሩህ” በታ ንጉስ ኦዝያን ዝሞተላ ዓመት ኣነ ንእግዝኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኣኹዎ፡ ሕልፈት’ውን የብለይን ክብል ሰማዕኩዎ። ንህዝቢ እስራኤል ከድሕኖም ምስ ደለየ “መነ እፌኑ ሃበ ህዝብየ እስራኤል” ብመምህርነት ንህዝበይ ዘገልግሎም ንመን ክሰድድ በለ። እስራኤላውያ ንለምጺ ይጽየፍዎ እዮም ሃብተ ትንቢት ድማ ተኸልኪለ ኢየ እምበር ኣነ ምኸድኩ ነይረ ኢሉ ኢሳይያስ መለሰሉ። “ወተፈነወ ኣሓዱ እምሱራፊል ወነስኣ ፍሕመ በጉጠት ወኣልከፎ ከናፍሪሁ ወይቤ ኣእተትኩ ለከ ሓጢኣተከ” ካብቶም መላእኽቲ፡ ሓደ ካብ ዓለመ መላእኽቲ ጉሁር ፍሓም ብጉጤት ኣምጺኡ ንለምጽኻ ኣንጻህኩልካ፡ ሃብተ ትንቢትካ መለስኩልካ፡ኢሉ ከንፈሩ ዳህሰሶ። ብድሕሪ እዚ ካብ ለምጹ ነጽሀ፡ ሃብተ ትንቢቱ ተመልሰ፡ ንህዝቡ ድማ ከስተምህር ጀመረ (ኢሰ 6፡1-13)

     ብድሕሪ ሞት ኦዝያን ብዘመነ ንግስነት ኢዩኣታምን ኣካዝን ሕዝቅያስን ብሰላም ከስተምህር ድሕሪ ምጽናሕ ወዲ ሕዝቅያስ ምናሴ ምስ ነገሰ እስራኤላውያንቤት መቕደስ ዓጽዮም ናይ ባዕዲ ሙክራብ ከፊቶም ጣኦት ሰሪሖም ኣብ ጣኦት ክሰግዱን ከምልኹን ጀመሩ።ኢሳይያስ ድማ ኣትሪሩ ክቃወሞምን ክግስጾምን ጀመረ። በዚ ምኽንያት ድማ ብመጋዝ ቆራሪጾም ቀተልዎ(2ነገ 21፡16, እብ 11፡37, ተረፈ ኤር 11፡54)

   በረኸትን ኣማላድነትን ናይ ነቢይ ኢሳያስ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን!

        ስብሃት ለእግዚኣብሔር

         ወለወላዲቱ ድንግል

           ወለመስቀሉ ክቡር

                  ኣሜን!!

Sorry, comments are closed for this post.