Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፮/6 ሚያዝያ ማርያም ግብጻዊት

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!!

 ፮/6 ሚያዝያ ማርያም ግብጻዊት

Zosimas_and_Mary_of_Egyptማርያም ግብጻዊት ሃገራ እስክንድርያ እዩ። ኣቡኣን ኣዲኣን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ሰይጣን ብኦኦም ይቀንእ ነበረ። ንማርያም ድማ ብፍቕረ ዝሙት  ኣታለላ። ን27 ዓመታት ድማ ብኣመንዝራነት ነበረት። እግዚኣብሔር ከድሕና ስለ ዝደለየ ድማ ከተስተውዕል ጀመረት። ሓደ መዓልቲ ቅዱሳን ቦታታት ክበጽሑ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ረኸበት እሞ  ንሳ ድማ ንዕኦም ተኸቲላ ድማ ኸደት። ኣብ መርከብ ክሳፈሩ ኸለው ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ምስቶም ዘስግሩ ዝሙት ብምፍጻም ነቲ ባሕሪ ሓለፈቶ። ኣብ መቃብር  ጐይታናን መድሓኒናን እየሱስ ክርስቶስ ጎልጎልታ ምስ በጽሓት  ኩሎም ምእመናን ክኣትዉ ከለዉ ንሳ ግን ክትኣቱ ኣይካኣለትን። ሽዑ ኣዝዩ ሓዘነት እሞ ኣብ ትሕቲ ስእሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ወዲቓ ኣምሪራ በኸየት፡ ድንግል ማርያም ድማ ልማኖኣ ሰሚዓ ኣእተወታ፡ ኣብ መቓብር ጐይታ ድማ ተሳለመት። ማርያም ደስ ስለ ዝበላ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ብስጋይ ተዋሒስክኒ ኢኺ ንነፍሰይ ድማ ተዋሓስኒ ምእንቲ ክድሕን ዝገብሮ ነገር ንገርኒ ኢላ ለመነታ። ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ  ካብ ሰብ ተፈሊኺ ኣብ ገዳመ ዮርዳኖስ ንበሪ በለታ። ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ድማ ስመ እግዚኣብሔር ጸዊዓ ብምልማን ቅሩብ ገዘብ ረኸበት በተን ዝረኸበተን ገንዘብ ድማ ክልተ ባኒ ገዚኣ ዮርዳኖስ ተሳገረት ድምጺ ሰብ ከይሰምዐት ሰብ ከይራኣየት ኣርበዓን ሸውዓተን ዓመት ገበረት። ነዚ ኹሉ ዓመታት ድማ ቆጽለ መጽሊ በሊዓ ማይ ሰትያ ተሕልፎ ነበረት። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዘስማስ ዝተባህለ ሰብ ለኣኸትላ ክመጻኣ ከሎ ድማ ካብ ርሑቕ ረኣያ ጥራሓ ስለ ዝነበርት ምስ ረኣየቶ ሃደመት። ዘሲማስ ድማ በረኸት ሓሊፉኒ ብምባል ደድሕሪኣ ጎየየ፡ ካብኡ ምስ ራሓቐት “ዘስማስ ጥራየይ እየ ዘለኹ ምሳይ ክትዛራረብ እንተ ደሊኻ ጨርቅኻ ደርብየለይ” በለቶ። ካብቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ድማ ሃባ ንዕኡ ተኸዲና ድማ ሰላም ተባሃሃሉ። ንኹሉ ታሪኻ ድሕሪ ምንጋራ ንዓመትኡ ስጋን ደምን ጐይታ ኣምጺኡ ከቑርባ ተማሕጺና ኣፋነወቶ። ከም ቃሉ ኣብ ዓመቱ ምስ ተመልሰ፡ ዓሪፋ ንስግኣ ድማ ኣንበሳ ክሕልዎ ጸንሖ። ኣብ ሬስኣ ድማ “ኦ ዞሲማስ ንማርያም ቅበራ” ዝብል ጽሑፍ ጸንሖ። ንሱ ክገንዛ ከሎ እቲ ኣንበሳ ድማ መቓብር ፈሓረ። ቀቢርዋ ድማ ተምልሰ።

ንማርያም ግብጻዊት ዝተለመነ ኣምላኽ ንዓና’ውን ይለመነና ኣሜን!!!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን!!!

Sorry, comments are closed for this post.