Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፮/6 ጥቅምቲ ዕረፍቲ ነቢይት ሃናን ኣባ ጰንጠሌዎንን/ Erefti Qdst Hana Ade Samueln Aba Penteliewonn

                         በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን

                         ፮/6 ጥቅምቲ ዕረፍቲ ነቢይት ሃናን ኣባ ጰንጠሌዎንን

                            ሀ, ዕረፍታ ለነቢት ሃና

   st annaሃና ማለት ጸጋ ፍስሃ ማለት እዩ። ኣብ መሴፋ ዝበሃል ቦታ ትነብር ነበረት። ሰብኣያ ሕልቃና ይበሃል፡ ፍናና ዝተባህለት ካልአይቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ተሕርቃን ተጉህያን ነበረት። ሓደ መዓልቲ ሕልቃና መስዋእቲ ክስውእ ምስ ምሉእ ቤተሰቡ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከደ። ክምለሱ ከለዉ ሃና ብድሕሪኡ ብምትራፍ ኣምላኸይ ውላድ ሃበኒ፡ ወዲ   እንተሂብካኒ ንቤት መቅደስካ መጋረጃ እንዳጋረደ፡ ምንጻፍ እንዳ ኣንጸፈ፡ ጓል እንተኾይና፡ ማይ ቀዲሓ፡ መሶብ ወርቂ ሰፍያ ንቤት መቕደስካ ተገልግል ኢላ መብጽዓ ኣተወት። ሊቀ ካህናት ኤሊ ከንፈራ ከተንቀሳቅስ፡ ይርእያ ነበረ። ድምጻ ግን ኣይስማዕን፡ ዝሰኸረት መሲልዎ፡ ክሳብ መዓስ ኢኪ ሰኺርኪ  ክትነብሪ ኢሉ ገሰጻ። ሃና ድማ “ኣነስ ብሓዘን ድኣ ይበኪ ኣለኹ እምበር ወይኒ ሰትየ ዝሰኸርኩ ኣይኮንኩን፡ ንጎይታይ እየ ዝልምን ዘለኹ” በለቶ። ኤሊ ድማ ጸሎትኪ ይስማዕኪ፡ መብጽዓኺ ይፈጽመልኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ፡ ኢላ ድማ ተመለሰት። ጎይታ ንለውሃት ልቢ ስለ ዝሰምዕን፡ ዘፍቅርን ወዲ ሃባ። ዝለመንክዎ ረኺበ፡ ዝሓተትክዎ ሰሚዕኒ ብምባል ስሙ ሳሙኤል በለቶ።

 

Hannah840x616   ህጻን ሳሙኤል ጡብ ምስ ገደፈ ከም መብጽዓኣ ከይዳ ንቤት መቕደስ ሃበቶ። ምስዚ ብምትሕሓዝ “ጻብዕ ልብየ በእግዚኣብሔር” ኢላ ንጎይታ ኣመስገነት። በቲ በብዓመቱ እትስውኦ መስዋእቲ ሕሩድ ከተቕርብ ምስ ሰብኣያ ክትከይድ ከላ ንእሽቶ ቀሚሽ ሰፍያ በብዓይነቱ ተምጽኣሉ ነበረት። ብድሕሪኡ ድማ 3 ኣወዳትን 2 ኣዋልድን ወለደት (1 ሳሙ 2፡21)። በዚ ዕለት እዚ ድማ ዓረፈት።

                            ለ , ዕረፍቲ ለኣባ ጰንጠሌዎን ዘጾማዕት

      ኣባ ጰንጠሌዎን ሃገሮም ሮም ኮይኑ፡ ትውልዶም ድማ ካብ ቤተ መንግስቲ እዩ። ቁጽሮም ድማ ካብ ተስዓቱ ቅዱሳን እዩ። ተስዓቱ ቅዱሳን ናብ ምድረ ኣግኣዚ ዝመጹ ኣልሜዳ ምስ ነገሰ ኣብ 5ይ ዓመቱ እዩ። ምስ መጹ ከም ሓደ ሰብ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ኣብ ኣኽሱም 12 ዓመት ገበሩ። ብሓደ ምንባር፡ ንብሕትውናን ንጽሞናን ደይጥዕም ምስ ኮኖም ተፈላልዮም ነናቶም ብዓቲ ሰሪሖም ገዳም ገዲሞም ክነብሩ ጀመሩ። በዚ ጊዜ እዚ ኣባ ጰንጠሌዎን ካብቲ ዝነብርዎ 2 ምዕራፍ ርሒቆም ብማዕቀኖም ብዓቲ ሰሪሖም እኽለ ማይ ከይለኸፉ 45 ዓመት ገበሩ።

    ኣብ ዘመኖም ድማ ብዙሕ ተኣምራት ገበሩ። ካብቲ ብዙሕ ሓደ እዚ እዩ። ንጉስ ካሌብ ናይ ሰማእታት ናግራን ሕነ ንምፍዳይ ናብ ሳባውያን ክወፍሩ ከለዉ፡ ኣቦይ መሪቕኩም ኣፋንዉኒ በሎም። ኣባ ጰንጠሌዎን ድማ መሪቖም ኣፋነውዎ። ንሳባውያን ቀጥቂጦም፡ ስዓርዎም። ዝተረፉ ንዋያተ ቅዱሳን ኣምሊሶም ብዝተገብረሎም ረዲኤት እንዳኣድነቑ ክምለሱ ከለዉ፡ ኣገልገልቲ ዝረኣይዎን ዝተራእዮምን ነገርዎ። ንሱ ድማ፡ ኣባ ጰንጠሌዎን ነዳ እሳት ሒዞም ኣብ ማእከሎም ኮይኖም ክዋግእዎም ከለዉ ርኢናዮም በልዎ። በዚ ምኽንያት ንጉስ ኣላሜዳ ንግስነቱን መንግስቱን ገደፈ ካብኦም መዓርግ ምንኩስና ተቐቢሉ ብጽሞና ዝነብሩ ኮኑ።

    ግዜ ዕረፍቶም ምስ በጽሐ፡ ጎይታ ኪዳን ሃቦም፡ “ብኪዳንካ ዝተማሕጸነ፡ ካብ ሞት ነፍስ ከድሕነልካ እየ” ኢሉ ኣተስፈዎም። በዚ ዕለት እዚ ድማ ዓረፈ።

               በረኸትን ኣምላድነትን ናይ ቅድስት ሃናን ናይ ኣባ ጰንጠሌዎንን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን! ኣሜን!

                         ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                         ወለወላዲቱ ድንግል

                          ወለምስቀሉ ክቡር

                            ኣሜን!

 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.