Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፰/8 ታሕሳስ ዕረፍቲ ቅዱስ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን/ 8th December The Death Of St. Samuel Zedebre Qelmon

    በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

    ፰/8 ታሕሳስ ዕረፍቲ ቅዱስ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን

    ጋግግኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ሃገረ ትውልዱ ላዕላይ ግብጺ ኮይኑ ዳክሉብ  ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ። ኣቡኡ ሲላስ ዝበሃል ኮይኑ ካህን ዝነበረ እዩ። ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን  ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ዘለዉ ዜና መነኮሳት ምስ ሰምዐ፡ ናብኦም ንምኻድ ካብ ኣዝማዱ ተፈልዩ እንዳኸደ ከሎ፡ መንገዲ ስለዘይፈልጦ ተሸገረ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብኡ መጺኡ ድማ “ናበይ ትኸይድ ኣለኻ፧” በሎ፡ ንሱ ድማ ናብ ገዳመ ኣስቄጥስ ክኸይድ ከምዝደለየ ነገሮ። “ኣነ’ውን ናብኡ እየ ዝኸይድ ዘለኹ እሞ ሓቢርና ንኺድ” ኢሉ ብምውሳድ ንኣባ ኣጋቶን ብሓደራ ሃቦም።

    መዓርገ ዲቁና ተቐቢሉ ኣብኡ እንዳ ነበረ ከሎ፡ 636 መናፍቓን ኣብ ጉባኤ ኬልቄደን ዘጽደቕዎ ናይ ልዮን ቀዳማይ ምንፍቕናን ናይ ክሕደት ደብዳቤን ንገዳማውያን ተላእከሎም። ምስ ተነበበ ብዙሓት ፈሪሆም ስቕ በሉ። ንሱ ግን መንፈሳዊ ቅንኢ ኣለዓዒልዎ ነቲ ወረቐት መንጢሉ ቀደዶ። እቶም ልኡኻት ድማ ብሰንሰለት ገይሮም ገጹ ሃረምዎ። ሓንቲ ዓይኑ ድማ ጠፍአት። በዚ ከይዓገቡ ድማ ድሕሪት ኣሲሮም እንዳጎተቱ ብምውሳድ ኣብ ደብረ ቀልሞን ደርበይዎም። ኣብኡ ድማ ገዳም ብምግዳም ይምህር ነበረ።

    በርበር ዝተባህሉ እስላም ንኽቀትልዎ መጹ። ናብ ጎይታ ጸለየ። ጎይታ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቲኻ ኮፍ በል፡ ዋላ ሓንቲ ኣይትዛረብ በሎ። ኣትዩ ድማ ኮፍ በለ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ክፉእ ክገብሩ ምስ ረኣዮም፡ ነብሱ ክገብረሉ ስለዘይከኣለ “እግዚኣብሔር ይፍደኹም በከመ እከየ ምግባሪከሙ ኦ ርኩሳን” ኣንቱም ርኹሳን ከምግብርኹም እግዚኣብሔር ይፍደኹም ኢሉ ገሰጾም። ከይርኣይዎ ስለዝጸንሑ፡ ሽዑ ኣብ ሓደ ዓንዲ ኣሲሮም ብዙሕ ገሪፎም፡ ፈቲሖም ብገጹ ደርበይዎ። ብዙሕ ደኺሙ ስለዝነበረ ከም በድኒ ኮነ። ኣብ በቕሊ ጽዒኖም ድማ ናብ ሃገሮም ወሰድዎ። ስቓይ በርቲዕዎ ናብ ጎይታ ምስ ጸለየ፡ እታ ተሰቒልዋ ዝነበረ በቕሊ “ጽቡቕ ገበሩኻ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ጥሒስካ፧ ኣይትዛረብዶ ኣይበለካን” በለቶ እሞ ሓዘነ።

   እቲ ሓላፊኦም ንጣኦት ስገድ ምስ በሎ ንሱ ግና ኣይሰግድን ብምባል ኣበየ። ከልእ ፈተነ ክፍትኖ ስለዝደለየ ከኣ ጽብቕቲ ሰበይቲ ኣምጺኡ ኢዳ ምስ ኢዱ ኣሲሩ ኣብ ዕጹው ገዛ ኣቐመጦ። ኣዝዩ ብጹእ ስለ ዝነበረ ኣሹንካይዶ ብገቢር፡ ብሃልዮ’ውን ኣይፈለጣን። እኳ ድኣ ምሂሩ ኣእመና።  ብድሕሪዚ እቲ ሓላፊ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ሕሙማን ክፍውስ ርእዩ “ክፉእ ነገር ጌረካ እየ ስለዚ ሕጂ ግና ትደልዮ ዘበለ ንገረኒ” በሎ። ኣባ ሳሙኤል ድማ “ናብ በዓተይ ክምለስ ኣሰናብተኒ” በሎ። ፈረስ፡ በቕሊ ኣዳልዩ፡ ሰራዊት ሂቡ፡ ወርቂ፡ ገንዘብ ሂቡ ኪድ በሎ። ንሱ ግና ኩሉ ኣየድልየንን እዩ ብምባል ጥራይ ኢዱ ተመለሰ።

 ሓደ መዓልቲ ጎይታ ሕጻናት ገምኑዲን ቅዘፉ ኢሉ ንመላእኽቲ ለኣኾም።  ጎይታ ከምዚ ዝበለ  እቶም ህጻናት ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናብዝን ናብትን እናበሉ ሰባት ይህውኹ ስለ ዝነበሩ እዩ ከምኡ ዝበለ። ቀውስጦስ መልክዑ ዝጸበቐ ህጻን ርእዩ “እዝስ ዝፈጠሮ ይቕተሎ” ኢሉ ራህርሃሉ። እቶም ዝተረፉ ተልእኽኦም ፈጺሞም ክዓርጉ ከለዉ፡ ንሱ ግን ሓይሊ ስኢኑ ተረፈ። ኣብ ደብረ ቀልሞን ድማ ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ ርእየ። “ዛቲ መካን ትከውነኒ ኣራቂተ ምስለ እግዝእየ” ኢሉ ተሳሒቡ ከይዱ ኣብ ኣፍደገ ብርሃን ወደቐ። ሓደ ድያቆን ድማ ስለ ዝረኣዩ “ንስኻ ምድራዊ ዲኻ ሰማያዊ፧” በሎ። ንሱ ድማ “ስርሐይ ምድራዊ ገይርኒ እምበር ተፈጥሮይሲ ሰማያዊ እዩ፡ ሕጂ ግና ኬድካ ንኣባ ሳሙኤል ንገረለይ” በሎ።  እቲ ዲያቆን ድማ ከይዱ ንኣባ ሳሙኤል ነገሮ። ኣባ ሳሙኤል ነቲ ህዝቢ ኣኪቡ 41 ግዜ እግዚኦታ፡ 41 በእንተ ማርያም ኣብጺሑ ኣብ ትሕቲ ስእሊ ቅድስት ድንግል ማርያም ወዲቑ ንቅድስት ድንግል ማርያም ተማሕጸና። “ብየማናይ ኢድካ የማናይ ክንፉ፡ ብጸጋማይ ኢድካ ጸጋማይ ክንፉ ሒዝካ ተንስእ በስመ እግዚኣብሔር ፈጣሪኻ” በሎ በለቶ። ከይዱ ብየማናይ ኢዱ የማናይ ክንፉ፡ ብጸጋማይ ኢዱ ጸጋማይ ክንፉ ሒዙ “ብስም እግዚኣብሔር ፈጣሪኻ ተንስእ” ምስ በሎ፡ ተንሲኡ ነቲ ህዝቢ “ብረድኤት ከም ዘይፍለየኩም ስመይ ካብ ኣባ ሳሚኤል ኣይትፈለዩዎ” ኢሉ ዓረገ።  ኣብ ሳሙኤል ድማ ብኸምዚ ዝበለ ግብሪ ጸኒዑ ድሕሪ ምንባር በዚ ዕለት’ዚ ዓረፈ።

 በረኸትን ጸጋን ኣማላድነትን ናይ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን!

      ስብሃት ለእግዚኣብሔር

      ወለወላዲቱ ድንግል

      ወለመስቀሉ ክቡር

       ኣሜን!

 

   

Sorry, comments are closed for this post.