Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፪/12 ጥሪ ቃና ዘገሊላ/ Qana ZEGELILA

 በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

          ፲፪/12 ጥሪ ቃና ዘገሊላ

  qana_ed  “ወኣመ ሳልስት ዕለት ከብካብ ኮነ በቃና ዘገሊላ” ከም ዝብል። ጎይታ ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ 3መዓልቱ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓ ነበረ። ቃና ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እትርከብ ዓዲ እያ። መርዓዊ ዶኪማስ እዩ ኣቡኡ ድማ ዮኣኪን ይበሃል። ኣብዚ መርዓዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ተረኺባ ነይራ። ጎይታ’ውን ደቂ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ተረኺቡ ነይሩ።

     ኣጋይሽ ናብ ቤቶም ከይተመልሱ ከለዉ እቲ ወይኒ ተወዲእዎም ክጭነቑ ከለዉ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጭንቀቶም ርእያ፡ ንሽግሮም ተረዲኣ ንጎይታ “ወይንከ ኣልቦሙ/ወይኒ እምበር የብሎምን” በለቶ። ስሊኦም ንሳውን ብምጭናቓ ርእዩ “ምንት ብየ ምስሌኪ ኦ ብእስቶ ዓዲ ኣበጽሐ ግዜየ “ኦ ኣደየ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ግዜይ ኣይበጽሐን በላ፡ ወይኒ እምበር የብሎምን ካብ ትብልንስ ወደየ ግበረሎም ኢልኪ እንተትልምንኒ ኣይከውንን’ዩ ክብለክስ ምሳኺ ኣደይ እንታይ ባእሲ ኣሎኒ ንምባል እዩ።

ኣንድም(ምሳሌኡ) ንደሙ ብወይኒ መሲሉ ደመይ ዝፈሰሉ ግዜ ገና ኣይበጽሐን ማለቱ እዩ።

 kanazegelila_Ankere ንሳ ድማ ፍቓዳ ከምዝፍጽመላ ፈሊጣ ነቶም ኣሰለፍቲ “ኩሉ ዘይቤለክሙ ግበሩ” ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። “ወሀለዋ ህየ መሳብክት ስድስቱ “ይብል ከክልተ ሰሰለስተ ዕትሮ ዝሕዝ ሽዱሽተ ኣጋንእ ኣብኡ ነበሩ። “ምልእዎንከ ለእላመሳብክት ማየ” ነዚ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም። ስጋብ ኣፎም ድማ መልእዎም። ብድሕሪዚ ብኣምላኻዊ ግብሩ ነቲ ማይ ናብ ጥዑም ወይኒ ለዊጡ “ቅድሑኬ ይእዜ ወሀብዎ ለሊቀ መርፋቅ” ቀዲሕኩም ንኣቦ ዳስ ሃብዎ በሎም። ንሶም ድማ ቀዲሖም ሃብዎ። ካብ እቲ ዝቐደመ ወይኒ ድማ  ኣዝዩ ዝጠዓመ ኮይኑ ምስረኸብዎ “ኩሉ ሰብእ ዘይሳኒ ወይነ ያቀድም ኣስትዮ ወእምድህረ ሰክሩያስቲ ዘይቴሀት “ኩሉ ሰብ ቅድም ነቲ ዝጠዓመ ወይኒ የምጽእ። ሰትዮም ምስ ጸገቡ ድማ ነቲ ዝተሓተ የምጽእ። ንስኻ ግና “ዘይሴኒ ወይነ ዓቀብከ ወኣስተደሀርከ” ንስኻ ግና ነቲ ዝመዓረ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ ኢሎም ኣድነቕዎ። እዚ ድማ ናይ ጎይታ ኣምላኽነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ዝተገለጸሉ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ኣምላኽነቱ ርእዮም ዝኣመንሉ ምምሃር ካብ ዝጅምር ካብ ዝገበሮ ተኣምር ናይ መጀመርያ ተኣምር እዩ ነይሩ (ዮሓ 2፡1-11)።

     እዚ ዝተገብረ የካቲት 23 ክኸውን ከሎ፡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ንበዓለ ማይ ምስ በዓለ ማይ ምትእስሳሩ ምእንቲ ክጥዕም  እቲ ክብረ በዓል ናይ ቃና ዘገሊላ ጽባሕ ጥምቐት ክኸውን ሰርዕዎ። 

ንዶኪማስ ብኣማላድነታ ካብ ሕፍረት ዘድሓነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓና ውን ኣብቲ ጎይታ ንፍርዲ ዝመጸሉ ግዜ ከይንሓፍር ኣብ የማኑ ኮይና ተማልደልና! ኣሜን!!!

        ስብሃት ለእግዚኣብሔር

        ወለወላዲቱ ድንግል

        ወለመስቀሉ ክቡር

                     ኣሜን!

 

 

Uncategorized

Sorry, comments are closed for this post.