Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፫/13 ታሕሳስ ፍልሰቱ ለኣባ መቃርስ መነኮስ

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

      ፲፫/13 ታሕሳስ ፍልሰቱ ለኣባ መቃርስ መነኮስ

     ክኣባ መቃርስ ካብ ሰብ ርሒቁ ንጽህንኡ ሓልዩ ኣብ በረኻ ይቅመጥ ነበረ። ዝምገቦ ዝነበረ መግቢ ድማ ቆቓሕ ነበረ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድማ ሓንቲ ሓንቲ ቆቓሕ እናተታሕዘሉ ምስ ሓምሊ በረኻ እና ገበረ ይምገብ ነበረ። ሓደ መነኮስ ካብ ቆስጠንጢንያ መጺኡ ናብቲ ንሱ ዘለዎ በረኻ ኣትዩ ቆቓሕ ክሕዝ ከሎ ርእዩ ንኸውሪ ቀልጢፉ ናብ ከተማ ተመሊሱ ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ነገሮ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ድማ ነቲ ነገር ከጽንዑ ክልተ ገይሩ ልኣኾም። ንሱ ድማ ሰርክ ምስ ኮነ ቆቓሕ ንክሕዝ ወጸ። ሰለስተ ቆቓሕ ድማ ሓዘ፡ ሽዑ ክፍትነኒ ደልዩ ድዩስ ወይስ  ብሓቂ ጠምየ ኣለኩ ማለት እዩ ኢሉ እናሓሰበ እንከሎ፡ እቶም መነኮሳት ናብ ጥቕኡ ቀሪቦም “ሰላም ለከ ኦ ኣቡነ” በሉዎ። ጎይታ ብጥበቡ ዝገበሮ ምዃኑ ተረዲኡ ድማ ደስ በሎ። ኣብሲሉ ድማ በብጽሒቶም ሃቦም። ንሱ ብጽሒቱ በሊዑ ናብኦም ቁሊሕ እንተበለ፡ ነቲ መግቢ ኣቐሚጦም ንዕኡ ክርእይዎ ከለዉ ተዓዘቦም እሞ “ንምንታይ ድራርኩም ዘይበላዕኩም” ኢሉ ድማ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ “ንሕናስ ከምዚ ዝበለ ንኽንበልዕ ኣይተፈቕደልናን” በልዎ።  ሽዑ ንሱ ንዕኡ ንምንቃፍ ከምኡ ከም ዝበሉ ፈሊጡ፡ ነተን ቆቃሕ “ኡፍ ኡፍ” በለን እሞ በሪረን ከዳ።ንሳቶም ድማ ነዚ ርእዮም “ብኸንቱ ሓሚናዮ” ኢሎም ድማ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቖም ይቕረታ ሓተትዎ።

  ምስ ወግሐ ናብ ከተማ ተመሊሶም ዝረኣይዎ ዘበለ ንሊቀ ጳጳስ ነገርዎ። ንሱ ድማ “ከምዚ ዝበለ ጻድቕ ኣብ ዘመና ስለ ዝተረኽበ ኢድ ነሲእናሉ ንምጻእ” ኢሉ ንንጉስ ለኣኸሉ። ንጉስ ድማ ሰራዊቱን ሊቀጳጳስን ካህናቱን ኣኸቲሉ ናብ በዓቲ ምስ በጽሑ ዝተኣዘዘ መልኣኽ ንኣባ መቃርስ ናብ ብሔረ ህያውያን ከዕርጉ ከሎ ርኣዩዎ። “ባርከነ ኦ ቅዱሱ ለእግዚኣብሔር ወንገረነ ኣሓተ ቃል” ኦ ኣቦና ባርኸና ሓንቲ ቃል’ውን ትኹን ንገረና በልዎ። “ካህንስ እምኢተ ምህረ ብዙህ ስብሓተ እምኢመጽኦ ትዕቢት ወትዝህርት ወመነኮስኒ እም ኢያ ብዝህ ትህርምተ እምኢመጽኦ ትምክህት” ካህን ብዙሕ እንተ ዘይተማህረ ትዕቢት፡ ኩርዓት ኣይምመጸን መነኮስ ድማ ትምህርቲ ኣብዝሔ ኣለኹ እንተዘይብል ትምክሕቲ ኣይምመጾን ነይሩ ኢሉ ባሪኽዎም ዓረገ።

በረኸቶምን ጸጋኦምን ኣማላድነቶምን ምስ ኩላትና ይኹን! ኣሜን!

ስብሃት ለእግዚኣብሔር

ወለወላዲቱ ድንግል

 ወለመስቀሉ ክቡር

ኣሜን!

 

Sorry, comments are closed for this post.