Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፲፬/14 ጥቅምቲ ዕረፍቱ ለፊልጶስ ሐዋርያ/ 14 october the death of st. Philip the Apostle

                                       በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን።

                                                ፲፬/14 ቅምቲ ዕረፍቱ ለፊልጶስ ሐዋርያ

 
pli 
ፊልጶስ ማለት  ስዉር ቦታ ማለት ኢዩ።ቁጽሩ ካብ 72 ኣርድእቲ ናይ ክርስቶስ ኢዩ።ድዉይ ናይ ምፍዋስ ምዉት ናይ ምትንሳእ ስልጣን ዝተዋህቦ  ኢዩ። ከምኡ ኸኣ ካብቶም ሸውዓተ ዲያቆናት ብኣገልግለቱ፡ ኣብ ስብከት ወንጌል ብዝነበሮ ዕዮ ከኣ ሓዋርያ ኢዩ።(ግ.ሃዋ፳፩፡፰/21፡8,፣ ግ,ሃዋ፮፡፭/6፡5)

ድሕሪ ቅትለት እስጢፋኖስ ክርስቲያናት በቲ ዝወርዶም ዝነበረ ሽግርን መከራን ናብ ብዙሕ ቦታታት ፋሕ ኢሎም ነበሩ።ጸኒሑ ብርሃን ዓለም ዝተሰምየ ሳውል ንብዙሓት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተወ  ብኸምኡ ካኣ ኣመንቲ ናብ ብዙሕ ቦታታት ፋሕ ክብሉ ግዲ ኮኖም። እንተኾነ በቲ ክርስቶስ ዝሃቦም ጸጋ ኣብ ዝኸድዎ  ዘበለ ኩሉ ቃል ወንጌል እና ሰበኹ ይኸዱ ነበሩ።ብዙሓት ምእመናን ከኣ ኣፍረዩ።

በዚ ግዜ እዚ ኢዩ እምበኣር እዚ ሓደ ካብቶም ሸውዓተ ዲያቆናት ዝኾነ ፊልጶስ ኣብ ከባቢ ከተማ ኢየሩሳሌም ክሰብኽ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ መልኣኽ መጺኡ “ናብ ጋዛ ኪድ ኣብኡ ከኣ ስለ ወንጌልን ጥምቀትን እትምህሮም ህዝቢ ኣለዉ” ክብል ዝተዛረቦ።(ግ.ሃዋ፰፡፳፮/8፡26)። ኣቐዲሙ ግና ናብ ሰማርያ ብምኻድ ስለ ክርስቶስ ነቶም ህዝቢ ሰበኸሎም።በዚ ካኣ እቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ኩላቶም ኣመኑ። እንሆ እቲ “ኣነ ዓቢይ ኢየ” እና በለ ንብዙሓት ሰብ እታ ከተማ ብጥንቁልንኡ ዘገርሞም ዝነበረ ሲሞን ዝበሃል ጠንቋሊ ከይተረፈ ብስከት ፊልጶስ ኣመነ (ግ.ሃዋ፰፡፬-፲፬/8፡4-14)።

ኣብ ጋዛ ከይዱ ንብዙሓት ሰባት ናይ ክርስቶስ ወንጌል ማሃረ። እንሆ ከኣ ሓደ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ካብ ሃገሩ ናብ ኢየሩሳሌም ክነግድ ኢሉ መጸ። ብመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ከኣ ፍሊጶስን እቲ ስሉብን ተራኸቡ። ካብ መጽሓፍ ኢሳይያስ “መጽአ ከመ በግዕ ይጠባህ  ወከመ በግዕ ዘአይነብብ በቅድመ ዘይቀርጾ ከማሁ ኢከሠቱ ኣፋሁ በሕማሙ” ዝብል ጽሑፍ ከንብብ ጸንሖ(ኢሳ፶፫፡፯/53፡7)። ፊልጶስ ቀሪቡ “ተአምርኑ እንክ ዘታነብብ -እቲ ተንብቦ ዘለኻስ ተስተውዕሎዶ ኣለኻ” ክብል ሓተቶ። ንሱ ድማ “በአይቴ አአምር ለእመአልቦ ዘመሀረኒ-ሓደ እኳ ዝምህረኒ ዘይብለይ ከመይ ጌይረ ከስተውዕሎ” ክብል መለሰሉ። ብድሕሪ’ዚ  ነቲ ዘንብቦ ዝነበረ ጽሑፍ ገሊጹ፡ ስለ ናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ምሂሩ ኣጠመቖ። ብድሕሪ’ዚ ነቲ ስሉብ ገዲፍዎ ከደ፡ ንሱ’ውን ክርእዮ ኣይከኣለን። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝገብሮ ዝነበረ ከኣ ወንጌል እና መሃረ ጉዕዝኡ ቀጸለ።(ግ.ሃዋ፰፡፳፮-፵/8፡26-40)

ኣምላኽነት ክርስቶስ ንዘይኣምኑ ዝነበሩ ኣይሁድ እና ኣእመነ፡ ንዝኣመኑ እና ኣጥመቐ በዚ ዕለት እዚ ዓረፈ።

ጸሎትን  በረኸትን ናይ ሓዋርያ ፊልጶስ ኣይፈለየና። ኣሜን!!!

                  ወስብሃት ለእግዚኣብሔር

                ወለወላዲቱ ድንግል

                ወለመስቀሉ ክቡር

                    ኣሜን።

Sorry, comments are closed for this post.