Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፳፮/26 ሕዳር ዝኽረ ሰማእታት ናግራን/ ZKRE SEMAETAT NAGRAN!

            በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

         ፳፮/26 ሕዳር ዝኽረ ሰማእታት ናግራን

  ትክሲ ናይ ናግራን ሰባት ብሃይማኖቶም ጽኑዓት ክርስቲያን ነበሩ። ፊንሃስ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ፡ ናይ የማን ንጉስ፡ ወሪኦም ይሰምዕ ነበረ። ንሃይማኖቶም ከኽሕዶም ወርቆምን ገንዘቦምን ንኽዝርፎም ይምነ ስለ ዝነበረ ንሰራዊቱ ኣኸቲሉ፡ ብምኻድ “ንሃገርኩም ረእየ ስርዓት ኣምልኾኹም ርእየ ንኽምለስ በቲ ተምልኽዎ ኣምላኽኩም ይምሕጸነኩም” ኢሉ መልእኽቲ ለኣኸ። መራሒ ናይቶም ዓዲ ዝነበረ ሂሩት ግን “ኣይከውንን እዩ በልዎም” በለ። እቶም ህዝቢ ግን “ብኣምላኽና እንተድኣዝኣምን ኮይኑ ስለምንታይ ንኽልክሎ ይእቶ” በሉ፡ ፊንሃስ ድማ ኣተወ።ንሂሩት ምስ መማኽርቱ ኣሲሩ፡ ነቶም ህዝቢ ድማ ንክርስቶስ ክሓዱ በሎም። “ሓበ ለነ ኢንገብር ዘንተ ወኢንክህዶ ለክርስቶስ ኣምላኪነ” “ንሕናስ ንኣምላኽና ኣይንክሕድን” ኢሎም ኣበዩ። ፈሪሆም ክኽሕዱ እዮም ኢሉ መጀመርያ ንሂሩት ምስ መማኽርቱ ብሰይፊ ቐተሎም። ንሰበይቲ ሂሩት ድማ ምስ ክልተ ኣዋልድ ደቃ ጸዊዑ “ንኣምላኽ ክሓዳ” በለን። እተን ህጻናት ደቂ ቅዱስ ሂሩት ድማ “ኣቦና ዝቐተልካልና ከይኣኽለካስ ሃይማኖትክን ክሓዳ ድማ  ክትብለና” ኢለን ጸረፍኦ።ንሱ ከኣ ነተን ህጻናት ብዘይ ርህራሄ ብሰይፊ ቀተለን። ንኣዲኤን ድማ ደመን ልሓሲ በላ። ንደቀይ ሰማእት ዝገበርካለይ የመስግነካ ኢላ ብኣጻብዕታ ተንኪያ ጠዓመት። ንዓኣ ድማ ብሓዊ ኣቃጽልዋ በሎም። ንዓኣ ኣብ ሓዊ ደርብዮም ክምለሱ ከለዉ ሓንቲ ህጻን ዝሓዘት ሰባይቲ፡ ካብቲ ናይቶም ሰማእትነት ዝተቐበሉ ደም እናጠቐሰት ንወዳን ንነፍሳት ክትበኪ ጸንሓቶም፡ ንዓኣ ሒዞም ናብ ንጉስ ቀረቡ። ንዓኣ’ውን ብሓዊ ኣቃጽልዋ በሎም። ነቲ ህጻን ሓቒፉ ድማ “ንክርስቶስ ትፈትዎዶ” ኢሉ ሓተቶ።  እቲ ሕጻን ድማ “እወ ይፈትዎ፡ ናብ  ኣደይ ክኸይድ ካብ ሑቕፈኻ ፈንወኒ” በሎ። ምፍናው ምስ ኣበዮ ኢዱን እግሩን ነኺሱ ካብኡ ሃዲሙ ናብቲ ሓዊ ኣተወ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ደመና ባሕረ እሳት ተሳኢሉ ተራእዮም እሞ እቶም ዝሃደሙ ተመሊሶም፡ እቶም ዝፈርሁ ተቢዖም ክሳዶም ንስሕለት ስብነቶም ድማ ንሓዊ  ብምሃብ ብሰማእትነት ዓረፉ። ድሕሪ ኣርብዓ መዓልቲ ፊንሃስ ንህዝቢ ቐቲሉ ንብረቶም ዘሪፉ፡ ምስ ሰራዊቱ እናጨፈረን እናኣንጨብጨበን ብዓቢ ሓጎስ ናብ ሃገሩ ተመልሰ።

  ብድሕሪ እዚ ንጉስ ሃጼ ካሌብ፡ ካብ ናይ ሮማ ንጉስ ዮስጦስን ካብ ናይ እስክንድርያ ሊቀጳጳሳት ካብ ኣባ ጢሞቴዎስ መልእኽቲ ተቐቢሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ሓቲቶም ብኣባ ጰንጠሌዎን ዘሰማዕት ተባሪኾም፡ ብምውፋር እግዚኣብሔር ሓይሊ ሂብዎም፡ ናይ ሰማእታት ደም ሕነ ፈድዮም፡ ንፊንሃስ ምስ ሰራዊቱ ኣጥፊኦም ዝዘረፍዎ ንዋያት ቅዱሳን ናብ ናግራን መሊሶም፡ ነታ ከተማን ቤተ ክርስቲያን ኣሓዲሶም ተመልሱ።

   ጸሎትን በረኸትን ሰማእታት ናግራን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን!

                  ስብሃት ለእግዚኣብሔር

                ወለወላዲቱ ድንግል

               ወለመስቀሉ ክቡር

                   ኣሜን!

 

Sorry, comments are closed for this post.