Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

፪/2 ለካቲት ዕረፍቱ ለኣባ ጳውሊ/ Erefti Aba Pawli

በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

             ፪/2 ለካቲት ዕረፍቱ ለኣባ ጳውሊ

  aba pawliጳውሊ ከፊለ ስም እዩ። ጳውሎስ ማለት ንዋይ፡ ሕሩይ ማለት እዩ። ሃገሮም እስክንድርያ እዩ። ኣቡኦም ሞይቱ ነቲ ሃብቲ ክማቐሉ ከለዉ ዓቢ ሓዎም ጴጥሮስ ካብቲ ዝብጽሖም ስለዘጉደለሎም በዚ ተጻሊኦም ንኸፍርድዎ ናብ ዳኛ ክኸዱ ከለዉ እቶም ሰብ ናይቲ ዳኛ ሃገር ሓደ በዓል ጸጋ ሞይቱ ክቀብሩ ክኸዱ ከለዉ ኣጋጠምዎም። በዚ ድማ ለካስ ዓለም ከምዚ ከንቱ እያ ድማ በሎ። በዚ ድማ ንሓዎም ንዓ ንመለስ እምበኣር ኣነ ሃብቲ ጎዲሉኒ ኢለ ኣይሓተካን እየ ኢሎም ናብ ቤቶም ድሕሪ ምምላሶም ካብ ሓዎም ተፈልዮም 3 መዓልትን 3 ለይትን እኽልን ማይን ከይበልዑን ከይሰተዩን ኣብ መቓብር ሓደሩ።

     ድሕሪ 3 መዓልቲ ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ኣብ ርእሲኦም ናይ ላኻ ቆቢዕ ገይሩ ሰብ ናብ ዘይበጽሖ በረኻ ወሲዱ ኣቐመጦም። ብድሕሪዚ ምግቦም ኳኽ ኣብ ግዜ ምሸት (ሰርክ) ፍርቂ ሕብስቲ እናኣምጽኣሎም፡ ንዓኣ እናተመገቡ 80 ዓመት ብትሕርምት ነበሩ።

     ግዜ ዕረፍቶም ምስ በጽሐ ጎይታ ስነ ጽድቆም ንኽግለጽ ናብ ኣባ እንጦንስ ኪድ ካብዚ ዘለኻዮ ናይ 2 ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ኣድማ ነቲ ፍቑረይ ክትረኽቦ ኢኻ ኢሉ ለኣኾም። እንተኸዱ ኣባ እንጦንስ በዓቶም ዓጽዮም ከመስግኑ ረኸብዎም። “ኣቦየ ሃገርካ ኣበይ’ዩ፧ ስምካኸ መን ይበሃል፧” በልዎም። ንሶም ድማ እግዚኣብሔር ልኢኹና ከሎስ ከመይ ጌርካኸ ስመይ ዘይትፈልጦ በልዎም። ሽዑ ኣባ ጳውሊ ጸለዩ`ሞ ተገልጽሎም። ሓቢሮም እናዕለሉ ከለዉ ከኣ ምስ መሰየ ኳኽ ሙሉእ ሕብስቲ ሒዝሎም መጸ። ሽዑ ኣባ እንጦንስ  “ሕጂ ካብ ጎይታ ተላኢኽካ ከም ዝመጻእካ ፈለጥኩ፡ ክሳብ ሎሚ ዝልእኸለይ ዝነበረ ፍርቂ ሕብስቲ እዩ ነይሩ፡ ሎሚ ግን ናትካ መግቢ’ውን ወሲኹ ጎይታ ምሉእ ሕብስቲ ሊእኹለይ” በሉዎም።  ስራሕ እግዚኣብሔር እና ኣድነቑ ድማ  ተንሲኦም ነቲ ዝተቐረበሎም ኣምስጊኖም በልዑ።

     ለይቲ ተጊሆም ሓዲሮም ምስ ወግሐ ኣብ ፓውሊ ንኣባ እንጦንስ “ኣቦየ ክኸይድ ኣሰናብተኒ” በሉ። ኣባ እንጦንስ ድማ “ተመሊስካ ክትመጽእ ኢኻ እምበር ምኻድስ ኪድ” በልዎም። ሽዑ ድማ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ናይ መነኮሳት ክብርን ሓሳርን ነገርዎም። ክኸዱ ኢሎም ምስ ተበገሱ “ኣብ በዓትኻ ምስ በጻሕካ ኣባ ኣትናቴዎስ ካብ ቆስጠንጢኖስ ተቐቢሉ ዝሃበካ ግምጃ ኣምጺእካ ገኒዝካ ቅበረኒ” በልዎም። ሒዞም ክምለሱ ከለዉ መላእኽቲ ንነፍሶም ከዕርፍዋ ከለዉ ርእዮም እዛ ነፍሲ እዚኣ ናይ ኣቦይ እያ በሉ። ናብ በዓቶም ምስ ኣተዉ ከምቲ ብህይወተ ስጋ ከለዉ ዝገብርዎ ኣእዳዎም ብትእምርተ መስቀል ኣመሳቒሎም ኣብ ምድሪ ተምበርኪኾም ከለዉ ረኸብዎም። በቲ ዘምጽእዎ ግምጃ ድማ ገነዝዎም፡ ንመቓብሮም ዝኸውን ጉድጓድ ድማ ኣናብስ ስለ ዝኾዓትሎም ኣብኡ ቀበርዎም። ነቲ ናቶም ዓጽፊ ድማ ንሊቀ ጳጳሳት ንቅዱስ ኣትናቴዎስ ለኣኹሎም። ንሶም ድማ ካብተን ትሸዓተ በዓላት ጎይታ፡ ኣብተን ሰለስተ በዓላት ይለብስዎ ነበሩ። በዚ ዓጽፊ እዚ’ውን ምዉት የተንስኡ ነበሩ።

 

 በረትን ጸጋን ኣማላድነትን ኣባ ፓውሊ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን ኣሜን!

        ስብሃት ለእግዚኣብሔር

        ወለወላዲቱ ድንግል

         ወለማስቀሉ ክቡር

               ኣሜን!!!

 

Sorry, comments are closed for this post.