Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Daily Archives: March 18, 2014

መጻጉዕ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን፣፣    እዛ ዕለት እዚኣ’ውን ከምተን ዝሓለፋ  ሰለሰተ ሰናብቲ ናታ ዝኾነ ስያሜ በቲ ናይ ቤተክርስቲያን ሊቅ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ  መጻጉዕ ብዝብል ስም ዝተሰምየት እያ። እዚኣ እታ ራብዐይቲ ሰንበት ኮይና በዛ ቅድስት ዕለት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ  ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ስለ ዝገበሮ ብዙሕ ተኣምራት፡ ዘሕወዮም ድኑሳትን ሕሙማትን  ዝንገረሉ እዩ።… Continue Reading

Uncategorized

ምኩራብ

                                          ሰናብቲ ዓቢ ጾም….                            ሳልሳይ ሰንበት  (ምኩራብ)                     በስመኣብ  ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ… Continue Reading

Uncategorized

ቅድስት

ሰናብቲዓቢይጾም. . . . . . ካልኣይቲሰንበት  (ቅድስት) በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ  ኣሜን!! ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ናይዚ ዓምዲ እዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና  ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ ዓቢይ ጾም፡ ጾመ ሕርቃልን፡ ብዛዕባ እታ ካብተን ሸመንተ ሰናብቲ ናይ ዓቢይ ጾም ቀዳመይቲ ሰንበት ማለት ዘወረደ ኣቕሪብና ኔርና። ሕጂ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ፡ብኣማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን፡ ምኽንያት ድሕነትና ዝኾነት… Continue Reading

Uncategorized

ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን

ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን   ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጸሞሉ ቦታ(ገዳመ ቆሮንጦስ)  በስመ  ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ ኣምላክ ኣሜን፣፣   ኣቐዲምና ብበረኸት፣ብምሕረት ዝጓስየና ንዘሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባሮቱ፣ በቶም ከየዕረፉ ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራጽ ዘመስግንዎ ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ፍጡራቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣሜን! ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብዚ ዓመት እዚ ብሰላም… Continue Reading

Uncategorized

ጾም

ጾም በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ሰብ ኣብ ማእከል ክልተ ተቓረንቲ ስምዒታት ዝነብር ፍጡር እዮ። እዚ ማለት ስጋዊ ባህሪኡ እንስሳዊ ኣካይዳን ኣናብራን ክነብር ይደፋፍኦ። ብስጋኡ ክበልዕ፡ ክሰቲ፡ ክሰክር፡ ክዝሙ. . . . . ንስጋ ዘሐጉስ ዘበለ ኩሉ ክፍጽም ደስ ይብሎ። ብነፍሱ ወይ ድማ ብመንፈሳዊ ድልየታቱ ከኣ ክጸውም፡ ክሰግድ፡ ክጽሊ፡ ክዝምር፡ ንእግዚኣብሔር ከመስግን፡… Continue Reading

Uncategorized