Eritrean Orthodox Tewahdo Church Saviour of the world and Mahbere Mariam Israel

Monthly Archives: March 2014

ቅድስት

ሰናብቲዓቢይጾም. . . . . . ካልኣይቲሰንበት  (ቅድስት) በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ  ኣሜን!! ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ናይዚ ዓምዲ እዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና  ሓፈሻዊ መእተዊ ናይ ዓቢይ ጾም፡ ጾመ ሕርቃልን፡ ብዛዕባ እታ ካብተን ሸመንተ ሰናብቲ ናይ ዓቢይ ጾም ቀዳመይቲ ሰንበት ማለት ዘወረደ ኣቕሪብና ኔርና። ሕጂ ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ፡ብኣማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን፡ ምኽንያት ድሕነትና ዝኾነት… Continue Reading

Uncategorized

ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን

ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን   ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጸሞሉ ቦታ(ገዳመ ቆሮንጦስ)  በስመ  ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፩ዱ ኣምላክ ኣሜን፣፣   ኣቐዲምና ብበረኸት፣ብምሕረት ዝጓስየና ንዘሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባሮቱ፣ በቶም ከየዕረፉ ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራጽ ዘመስግንዎ ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ፍጡራቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣሜን! ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና  ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብዚ ዓመት እዚ ብሰላም… Continue Reading

Uncategorized

ጾም

ጾም በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ሰብ ኣብ ማእከል ክልተ ተቓረንቲ ስምዒታት ዝነብር ፍጡር እዮ። እዚ ማለት ስጋዊ ባህሪኡ እንስሳዊ ኣካይዳን ኣናብራን ክነብር ይደፋፍኦ። ብስጋኡ ክበልዕ፡ ክሰቲ፡ ክሰክር፡ ክዝሙ. . . . . ንስጋ ዘሐጉስ ዘበለ ኩሉ ክፍጽም ደስ ይብሎ። ብነፍሱ ወይ ድማ ብመንፈሳዊ ድልየታቱ ከኣ ክጸውም፡ ክሰግድ፡ ክጽሊ፡ ክዝምር፡ ንእግዚኣብሔር ከመስግን፡… Continue Reading

Uncategorized

ፈራህ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላኽ ኣሜን። ቀዳሞት ኣቦታትና መጽሓፍዊ ዝኾነ ምስላ ክምስሉ ከለዉ “ፈራሕ ኣይጸድቕ፡ዕዉር ኣይነድቕ ” ይብሉ ነበሩ።ግና ነዚ ዕዉር ዝብል ቃል ከመይ ዝበለ ዑረት እዩ ናብ ዝብል ሕቶ ክንኣቱ ከሎና ዕዉር ዝበሃል ምንምኳ ዓይኑ ጠፊኡ ምርኣይ ስኢኑ ዝነብር ሰብ ጥራይ ዝመስሎም ይህልዉ ይኾኑ፡ግና ዕዉር ዝባሃል ውሽጣዊ ዓይነ ልቦንኡ ዝጠፍኤ፡ዝሓለፈን ዝመጽእን ዘይሓስብ… Continue Reading